עדכון לגבי חוק חדש המבטל את הפטור מחובות דיווח לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים ומטיל חובות דיווח בדבר זהות הבעלים שביושר

מרכז מדיה

עדכון לגבי חוק חדש המבטל את הפטור מחובות דיווח לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים ומטיל חובות דיווח בדבר זהות הבעלים שביושר

4 אפריל 2024

לקוחות, חברים ועמיתים יקרים,

כאמור בעדכון הקודם, משרד האוצר פרסם ביום 21 בפברואר 2024, תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה שמטרתו הגברת השקיפות בדיני המס ועמידה בסטנדרטים בינלאומיים של חילופי מידע.

תזכיר החוק (לאחר שינוים בנוסחו שבוצעו במהלך הליך החקיקה) אושר בכנסת ביום ה-2 באפריל,2024 והתקבל כחוק.

 התיקונים העיקריים כפי שהתקבלו בחוק הינם כדלהלן:

1. ביטול הפטור מחובת דיווח לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים על הכנסות ונכסים מחוץ לישראל.

על פי החקיקה הקודמת, עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים (יחידים שהיו תושבי חוץ וחזרו לישראל לאחר יותר מעשר שנים) אינם מחויבים לדווח על הכנסותיהם ונכסיהם מחוץ לישראל. תיקון החקיקה מצמצם את הפטור האמור בשלושה מקרים –

  • עולים חדשים ותושבים חוזרים מחויבים כעת לדווח על הכנסותיהם ונכסיהם מחוץ לישראל, אף אם הם פטורים ממס. בשלב זה, לא ברור כיצד יבוצע הדיווח האמור, מה הקיפו ומה רמת הפירוט הנדרשת (שכן ההכנסות ממילא פטורות).
  • לפקיד השומה ניתנה הסמכות לדרוש הגשת דו"ח מחברות זרות שמנוהלות ונשלטות על ידי עולים חדשים או תושבים חוזרים ותיקים או מי מטעמם. חברות כאמור יידרשו לשמור תיעוד מתאים בהתאם לפי כללים חשבונאיים מקובלים.
  • ביטול הפטור מדיווח המוענק לנאמנויות שהיוצרים שלהן או הנהנים בהן הם עולים חדשים או תושבים חוזרים ותיקים.

תזכיר החוק ופרוטוקול הדיונים בהליך החקיקה מבהירים כי אין בתיקונים אלה בכדי לשנות את חבות המס או לבטל פטורים שונים ממס אשר ימשיכו להינתן לפי הדין הקיים.

התיקון יחול על מי שהפך לעולה חדש או לתושב חוזר ותיק החל מיום 1 בינואר, 2026.

2. הטלות חובות דיווח בדבר זהות הבעלים שביושר של ישויות והסדרים משפטיים הפועלים בישראל.

תיקון החוק כולל שני תיקונים עיקריים בדבר דיווח על הבעלים שביושר –

א. דיווח במסגרת הדו"ח השנתי. במסגרת דו"ח המס השנתי המוגש על ידן, חברות ישראליות נדרשות לדווח על זהות בעלי השליטה בהן עד לרמת היחיד (הבעלים שביושר) ולפרט מהי תושבות המס של כל אחד מהם. המידע האמור יועבר לרשות המסים והוא לא יכלל במרשם פומבי.

לעניין זה, המונח "בעל שליטה" מוגדר, בהתאם לחוק לאיסור הלבנת הון,  התש"ס-2000. בקליפת האגוז הכוונה היא למי שביכולתו לכוון את פעילות התאגיד כמו גם מי שמחזיק לפחות ב- 25% מהזכויות בתאגיד.

התיקון יחול על דו"חות שנתיים החייבים בהגשה על ידי חברות ונאמנויות ישראליות לשנת המס 2025 ואילך.

ב. חובות דיווח על נאמנים תושבי ישראל. נאמן תושב ישראל, אף אם אינו חייב בהגשת דו"ח (לדוגמא, הנאמנות הינה נאמנות תושבת חוץ), נדרש כעת לדווח על זהות בעלי השליטה בנאמנות והתושבות של כל אחד מהם. לעניין זה, המונח בעלי שליטה, כולל את כל היוצרים, הנהנים, הנאמנים ומגני הנאמנות. הנאמן יידרש להגיש דיווח כאמור בתוך 90 ימים ממועד הקמת הנאמנות או לחילופין, בתוך 120 ימים מיום 1 בינואר, 2026 ככל שהנאמנות הוקמה לפני יום פרסום התיקון לחוק.

תיקון החוק קובע הוראות נוספות שמטרתן להבטיח כי לא יעשה שימוש בידי רשות המיסים לא תעשה שימוש במידע המתקבל על ידה מכוח חוק זה ומכוח החוק לאיסור הלבנת הון, למעט במידה והמידע נדרש ליישום הסכם בין לאומי להחלפת מידע בין רשויות ובכפוף לכך שהוגשה בקשה בכתב על ידי רשות מס של מדינה מסוימת בקשר לאדם המסוים.

מחלקת המיסים שלנו תשמח לתת ייעוץ ביחס לחובות הדיווח שנקבעו בתיקון החוק ותחולתן על לקוחותינו באופן פרטני.

בברכה,

מחלקת המיסים

הרצוג פוקס נאמן

 

חפשו לפי +