הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון המשך – רישום קרנות לפי החוק החדש באיי קיימן

מרכז מדיה

עדכון המשך – רישום קרנות לפי החוק החדש באיי קיימן

30 אפריל 2020

בהמשך לעדכון אשר הופץ על ידינו ב-18 בפברואר 2020 ביחס לחובת הרישום של כל הקרנות המאוגדות באיי קיימן עם ה-CIMA") Cayman Islands Monitory Authority"), הרינו לעדכן כי לאחרונה פורסמו על ידי CIMA הטפסים הנדרשים לטובת רישומן של קרנות שלא היו כפופות בעבר לחובת רישום.

במסגרת הטפסים, אשר יוגשו במערכת אלקטרונית ייעודית של CIMA, כל קרן נדרשת לגלות מידע ביחס לאופי פעילותה, תנאי ההשקעה בה (כגון אסטרטגיית ההשקעה של הקרן, מינימום ההשקעה בקרן ומטבע הפעילות שלה), פרטים אודות גופי הניהול והתפעול שלה (כגון מקום ההתאגדות של חברת הניהול ושם האדמיניסטרטור שמונה לקרן) וכן פרטי רואי החשבון הקיימנים שמונו לקרן (לטובת אישור וחתימה על הדוחות הכספיים של הקרן שיוגשו ל- CIMA אחת לשנה). כמו כן, קרנות יידרשו לדווח על בעלי התפקידים שמונו על ידן לטובת מניעת הלבנת הון.

בנוסף, כל קרן תידרש להגיש ל-CIMA את מסמכי ההתאגדות שלה, את מסמכי ההצטרפות שלה וכן מבנה החזקות בה.

עם רישומן ל-CIMA קרנות סגורות (היינו קרנות שלא מאפשרות למשקיעים לפדות את השקעתם), יידרשו לשלם אגרת רישום ראשוני של 366 דולר (אגרה חד-פעמית) וכן אגרה שנתית של 4,268 דולר בינואר שבכל שנה עוקבת. בנוסף, קרנות סגורות יידרשו לשלם אגרה של 366 דולר במועד הגשת הדוחות הכספיים המבוקרים של הקרן עם CIMA.

אנו מזכירים כי בהתאם לדין החדש, על הקרנות לבצע את הרישום עם CIMA עד ליום 7 באוגוסט 2020.

נשמח לסייע ברישום הקרנות הקיימניות המנוהלות על ידכם עם CIMA ולייעץ לכם בשינויים הנדרשים במסמכי ההתאגדות של הקרנות ו/או בהכנת הודעות מתאימות למשקיעים, ככל הנדרש בקשר עם הרישום ל-CIMA והשינויים כאמור בדין הקיימני.

אנו לרשותכם לכל שאלה.

בברכה,
צוות קרנות השקעה, הרצוג פוקס נאמן.

חפשו לפי +