מרכז מדיה

סיכום שנה בתחומי חוקיות היבוא ועמדות חדשות חייבות בדיווח במכס

8 ינואר 2023

לקוחות ועמיתים יקרים,

שנת 2022 הביאה עמה שינויים רבים בתחומי היבוא והמכס. בהמשך לעדכון הלקוחות שעסק בהפחתות המכסים ובעליית מערכת שער עולמי יצוא (לחצו כאן לעדכון קודם בנושא), ברצוננו להביא לידיעתכם את עיקרי השינויים בתחום חוקיות היבוא וכן כי פורסמו עמדות חדשות חייבות בדיווח בתחום מיסי היבוא, כלהלן.

חוקיות יבוא

 בשלהי שנת 2021 אושרה רפורמה מקיפה ומשמעותית בתחום הייבוא לקראת שנת 2022 במסגרת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו– 2022), התשפ"ב-2021 ("חוק ההסדרים").

מטרת הרפורמה היא להקל על תהליכי היבוא לישראל ולשנות את שיטת הפיקוח על חוקיות היבוא, להסיר חלק מחסמי הייבוא, להגדיל את היצע המוצרים המיובאים לישראל, להפחית את יוקר המחיה, להוזיל עלויות יבוא ולהגדיל את התחרות בשוק. לצד זאת, הוטלה אחריות רבה יותר על היבואנים לעמידת המוצרים בדרישות הרגולציה הרלבנטית, הוגברה האכיפה בשווקים וניתן לראות יותר מקרים בהם יבואנים מוגדרים כ"מפרי אמון".

להלן עיקרי הרפורמה בתחומים השונים על קצה המזלג:

1. הרפורמה בתקינההרפורמה בתחום התקינה נכנסה לתוקף ביום 1 ביוני, 2022, ועיקריה כלהלן:

א. במסגרת הרפורמה נפתח מסלול יבוא חדש מבוסס הצהרה, שמאפשר לייבא מוצרים על סמך התאמה לתקינה זרה (המכונה: "קסיס"), בכפוף לעמידה בדרישות הסימון בהתאם לדין הישראלי ולביצוע התאמה לרשת החשמל בישראל. תקנים מסוימים מוחרגים ממסלול זה.

ב. בנוסף, התבצעו שינויים רבים במסלול ההתאמה לתקן רשמי, כך שרוב התקנים עברו לקבוצות יבוא 2 ו-3, שבמסגרתן ניתן לייבא מוצרים על בסיס הצהרה (וגם אישור דגם בקבוצה 2), זאת לעומת קבוצת יבוא 1, בה נדרשים אישור דגם ובדיקת כל משלוח.

ג. עוד חשוב לציין שבמסגרת הרפורמה עודכנו הנחיות הממונה על התקינה, עודכנה הוראת מנכ"ל 2.6 שמסדירה את נושא מתן הפטורים מהצגת אישור עמידה בתקן רשמי, וכן נוסף פטור מחובת עמידה בתקן רשמי לגבי יבוא של מוצרים שמיועדים ליצוא או למחקר או פיתוח.

2.הרפורמה בתחום האנרגיה– הרפורמה בתחום האנרגיה נכנסה לתוקף ביום 1 בספטמבר, 2022. במסגרת הרפורמה אומצה באופן מלא הרגולציה האירופאית בכל הנוגע למוצרים עליהם חלה חובת סימון של רמת היעילות האנרגטית. בנוסף, ניתן לייבא מוצרים הנכללים ברפורמה (כגון מזגנים, מקררים, מכונות כביסה ועוד) בכפוף להצהרה בלבד, בתוספת אחד המסמכים הנדרשים. נקבעה תקופת מעבר בת חצי שנה, במסגרתה ניתן לייבא את המוצרים גם לפי התקנות הקיימות עד ה-28.2.2023.

3. הרפורמה במזון– הרפורמה בתחום המזון נכנסה לתוקף ביום 1 בינואר, 2023 ועיקריה כלהלן:

א. במסגרת הרפורמה אומצו ארבע תקנות אירופאיות בנושאי תכולת מזהמים ביולוגיים (למעט ליסטריה וסלמונלה), מזהמים כימיים, תכולת שאריות חומרי הדברה ותכולת תרכובת כספית, למעט לגבי מזונות מסוימים. ב-28 בדצמבר, 2022 פורסמה הוראת שעה שחלה מיום 1 בינואר 2023 ועד יום 31 במרס, 2023, אשר קובעת תנאים והחרגות לגבי החלת ההוראות האמורות.

ב. בנוסף, הרפורמה הגדירה "יבואנים נאותים", שיוכלו להירשם במאגר של שירות המזון, בכפוף להתקיימות תנאים מסוימים, וליהנות מהקלות בהליכי היבוא. עוד יצרה הרפורמה מסלול יבוא חדש המיועד ליבואן נאות – "המסלול האירופאי", המבוסס הצהרה וחל על מוצרים שמשווקים באיחוד האירופאי. המסלול חל גם על חלק ממוצרי המזון המוגדרים רגישים, ומאפשר הגשת הצהרה במקום בקשה לאישור מוקדם.

ג. נקבע מסלול לביטול רשמיות של תקני מזון שאינם עוסקים בהגנה על בריאות הציבור או תקנים המוסדרים בחקיקה האירופאית שאומצה, למעט תקנים מסוימים. רשמיותם של חלק מהתקנים בוטלה ב-1.1.2023. יודגש כי תקנים שרשמיותם בוטלה עדיין עשויים לחול מכוח צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון), התשנ"ט-1998, אשר נעשות פעולות על מנת לבטלו.

ד. תוקפו המקסימלי של אישור מוקדם ליבוא מזון רגיש הוארך מ-4 שנים ל-6 שנים.

ה. הוטלה חובה על יצרני מזון לקיים מערכת בקרת איכות עד שנת 2026.

4. הרפורמה בתמרוקים– חלק מהרפורמה בתמרוקים נכנסה לתוקף ב-1.1.2023, והיא לא חלה על בשמים וסבונים מוצקים. עיקרי הרפורמה הנם כלהלן:

א. הוספת מסלול חדש לייבוא מוצרים המשווקים בשוק האירופאי על סמך עמידה ברגולציה האירופאית. על מנת לייבא במסלול זה נדרש, בין היתר, להחזיק תיק מוצר ולמנות נציג אחראי. חלק זה של הרפורמה נדחה ועתיד להיכנס לתוקף ב-1.4.2023, ככל שלא יידחה בשנית. מסלול זה מתווסף למסלול הקיים לייבוא תמרוקים, שימשיך להתקיים לפחות 4 שנים.

ב. הוספת מסלול חדש של יבוא מקביל ללא דרישת מסמכים שמקורם ביצרן. כך יבואן מקביל יכול לייבא תמרוק על בסיס אישור התאמה לתמרוק הייחוס שיינתן ממעבדה מוכרת. המסלול לא חל על כל התמרוקים.

עמדות חדשות חייבות בדיווח במכס

כידוע, עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על 3 מיליון ₪ ומוסד כספי חייבים בהגשת דו"ח אם נקטו בשנת המס הקודמת עמדה הנוגדת לעמדה שפורסמה כעמדה חייבת בדיווח. על הדיווח להיעשות בתוך 60 יום מתום שנת המס שבה ננקטה העמדה.

עמדה החייבת בדיווח לענין מיסי יבוא היא עמדה הנוגדת עמדה שפורסמה על ידי רשות המיסים כעמדה חייבת בדיווח, ושיתרון המס (מכס, מס קניה, מע"מ וכן מס או היטל אחרים המוטלים ביבוא) הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ₪ בשנה או 5 מיליון ₪ במהלך ארבע שנים.

ביום 28.12.2022 פרסמה רשות המיסים את רשימת העמדות החייבות בדיווח בכלל מערכי המס ובתוכן שתי עמדות חדשות בתחום היבוא –

1. עמדה הנוגעת לדלקים/ שמנים סינתטיים המתקבלים בתהליכים כימיים, אשר יש לסווגם בפרט 27.10.

2. עמדה הנוגעת לסיווג מוצרי טבק שונים (לדוגמה – מעובד ובלתי מעובד) לפי המרכיב המאפיין אותם ביותר –אם הם ארוזים ביחד גם כדי להשיג מטרת שימוש משותפת.

לנוחיותכם, להלן קישור לכלל העמדות החייבות בדיווח במכס, אשר עוסקות הן בהוראות הנוגעות לקביעת הערך לצרכי מכס והן בהוראות הנוגעות לסיווג טובין מסוימים. אנו ממליצים לעבור על כלל העמדות על מנת לוודא שאינכם חבים בהגשת דיווח. לחצו כאן

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא.

בברכה,

הרצוג פוקס ונאמן

איריס וינברגר | שותפה

טל': 03-6925530

weinbergeri@herzoglaw.co.il

אולגה פרי | עו"ד

טל': 03-6922817

peryo@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +