מרכז מדיה

מהפכה במיסוי שותפויות והשקעות משותפות בישראל פרסום תזכיר חוק – מיסוי שותפויות

22 יולי 2021

לקוחות, חברים ועמיתים יקרים,

ביום 19 ביולי 2021 הופץ להערות הציבור תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיסוי שותפויות), התשפ"א-2021 ("התזכיר"), אשר מטרתו לעדכן את כללי המיסוי החלים על שותפויות בישראל. התזכיר הינו מהפכני ומציע שינויים מהותיים במיסוי שותפויות וכלים להשקעה משותפת בישראל. בנוסחו הנוכחי של התזכיר, זהו תיקון המקיף והמשמעותי ביותר שנעשה בנושא זה והוא בעל השלכות רחבות.

 

א.    התיקונים העיקריים המוצעים בתזכיר לעניין מיסוי שותפויות וקרנות השקעה ככלל

להלן יוצגו התיקונים העיקריים המוצעים במסגרת התזכיר-

 1. קביעת הכנסה חייבת – חישוב ההכנסה החייבת בשותפות ייעשה ברמת השותפות. כלומר שקיפות השותפות לצורכי מס תהיה חלקית. כתוצאה מכך נקבעו גם הוראות על משיכות משותפות, כמפורט להלן.

 

 1. חובת רישום ודיווח – התזכיר מרחיב את חובות הדיווח והרישום המוטלות על שותפויות וקובע חובות דיווח דרקוניות על שותפויות זרות. כך לדוגמא התזכיר מציע כי–
 • כלל השותפויות בישראל, בין רשומות ובין שלא (למעט חריגים), יחויבו בפתיחת תיק במשרדי השומה והגשת דוחות על פעילות השותפות, החל מתחילת פעילות השותפות (או תחילת החוק לגבי שותפויות קיימות).
 • שותפויות זרות, המפיקות הכנסה בישראל או שמחצית מהשותפים בהן הינם תושבי ישראל, יחויבו בחובת רישום ודיווח כאמור. לדרישה זו לרישום ופתיחת תיק מס לשותפויות זרות בישראל, השלכות מרחיקות לכת על מבני השקעה וקרנות השקעה רבות. כך לדוגמא, שותפויות זרות שהוקמו על ידי תושבי ישראל לצורך רכישת נדל"ן בחו"ל ידרשו לפתוח תיק מס בישראל ולדווח על הכנסותיהן.

 

בכל המקרים האמורים, הדו"ח יוגש על ידי אחד השותפים שימונה כשותף מדווח וכל הליכי השומה של השותפות ינוהלו בתיק השותפות. התזכיר מטיל על השותף המדווח חובות ניכוי במקור בחלוקה לשותפים תושבי חוץ.

 1. סיווג הכנסות השותפות – סיווג הכנסות השותפות כהכנסה מעסק או הכנסה פאסיבית (ריבית, דיבידנד או רווחי הון) ייקבע ברמת השותפות, לפי אופי פעילות השותפות וסיווג זה יחול אף על השותפים, ללא קשר לרמת מעורבותם בפעילות השותפות. שותפויות נסחרות – יחויבו במס בהתאם למודל הדו-שלבי, בדומה לאופן המיסוי של חברה כיום.

 

 1. מיסוי הכנסות השותפות מריבית/דיבידנד/רווח הון – שיעורי המס שיחולו יקבעו לפי שיעור הבעלות של השותפות (ולא של השותף) בהשקעה. כך לדוגמא, הכנסות ריבית של שותפות מהשקעה בה היא מחזיקה מעל 10% יחויבו במס בשיעור המס השולי של המשקיע (עד 47% בתוספת מס יסף 3%), במקום 25%, אף אם המשקיע מחזיק פחות מ- 10% מהזכויות בשותפות. שיעור המס על דיבידנד ורווח הון יהיה במקרה זה 30% במקום 25% (בתוספת מס יסף 3%). לקביעה זו השלכות מהותיות על קרנות השקעה רבות שהתאגדו כשותפות, ומשקיעות בחברה בת במדינה זרה. פעמים רבות, שותפויות אלה מעניקות הלוואות לחברות הבת לצורך שחיקת בסיס המס של חברת הבת במדינה הזרה. כעת, משנקבע כי ריבית על הלוואות כאמור תתחייב בישראל במס בשיעור שולי, תידרש בחינה מחודשת של מבני ההשקעה.

 

 1. מיסוי ריבית על הלוואה שהעניק שותף לשותפות. ריבית כאמור תחוייב במס שולי גם אם השותף מחזיק פחות מ- 10% מהזכויות בשותפות.

 

 1. מיסוי משיכות משותפות. משיכה החורגת מבסיס העלות של השותף בשותפות, כשבסיס עלות זה מותאם לרווחים שיוחסו לשותף, תחויב מידית במס רווחי הון. גם במקרה זה, מדובר בהוראה מהפכנית. הוראה זו סותרת את הדין במדינות זרות אשר במקרה זה יוצרות "בסיס שלילי" בשותפות ולא בהכרח מחייבות את המשיכה העודפת כהכנסה. בהתאם לכך, הוראה זו עשויה לגרום לכפל מס.  מוצע כי שותפים בשותפויות אשר מימנו חלוקות משותפות מהלוואות (לדוגמא Refinance), יפנו בדחיפות לקבלת ייעוץ בנדון.

 

 1. מיסוי רווח הון בגין מכירת זכויות בשותפות – התזכיר מעגן את הפרקטיקה הקיימת לפיה מס רווח ההון שיחול בעת מכירת זכויות בשותפות יהיה דומה למיסוי החל בעת מכירת מניות בחברה. כלומר, מכירה של "הבסיס החיצוני בשותפות" תוך התאמה לרווחים שיוחסו לשותף וטרם חולקו, ולהפסדים שיוחסו לו.

 

 1. קיזוז הפסדי השותפות –הוגבלה באופן מהותי קיזוז הפסדים על ידי השותף והשותפות. ההוראות העיקריות בעניין זה –
 • שותפים מוגבלים יוכלו לקזז את הפסדי השותפות המיוחסים אליהם עד לגובה בסיס העלות שלהם בשותפות ולא מעבר לכך (לעניין זה התזכיר כולל הוראות לקביעת בסיס העלות הרלוונטי לעניין זה).
 • הפסדים שהיו לשותף לפני רכישת השותפות, לא יוכלו להיות מקוזזים מהכנסות השותפות המיוחסות לשותף.

 

 1. הקצאה בשותפות. התזכיר קובע בפעם הראשונה בצורה ברורה שככלל, הקצאה של זכות לשותף בשותפות לא תהווה אירוע מס ליתר השותפים. יחד עם זאת, במטרה למנוע תכנוני מס, התזכיר קובע כי הקצאה כאמור תהווה אירוע מס במקרה בו ההקצאה הייתה לגוף פטור ממס (כדוגמת מלכ"ר או קופ"ג) או לשותף תושב חוץ, כאשר היקף הזכויות המוקצות עלה על 10% במהלך תקופה של 12 חודשים. לעניין זה, התזכיר אינו מבחין בין שותפויות זרות לשותפויות ישראליות. כך לדוגמא, משקיע ישראלי בשותפות זרה, עשוי למצוא עצמו חייב במס מקום בו השותפות הזרה הקצתה זכויות לתושבי חוץ.

 

 1. מיסוי דמי הצלחה. בהקצאת זכות לשותף תמורת שירות אשר נתן לשותפות, יראו את חלקו בהכנסה החייבת של השותפות וברווח ההון שלה, כהכנסה עסקית.  משמע, דמי הצלחה שמקבל שותף מהשותפות יחשבו להכנסה עסקית החייבת במס שולי ולא כרווח הון.

 

 1. העברת נכסים משותף לשותפות. העברה כאמור חייבת במס רווח הון, אלא אם ניתן לה פטור על פי הוראות פרק שינוי המבנה, ואולם נקבע כי לא יינתן פטור בהעברת נכס לשותפות במידה והשותף המעביר קיבל נכס או מזומן (למעט חלוקת רווחים) מהשותפות במהלך שבע השנים שתחילתם ביום העברת הנכס.

 

 1. הוראה אנטי תכנונית מיוחדת לשותפויות. התזכיר כולל הוראה אנטי תכנונית רחבה מאוד, המקנה סמכות לפקיד השומה להתעלם מפעולות שבוצעו על ידי שותף או שותפות אם עשייתם נועדה לצורך הפחתת מס בלתי נאותה. כך לדוגמא, פקיד השומה רשאי להתעלם מחלוקת הזכויות בהסכם השותפות.

 

 1. השקעת שותפות בנכסים פיננסיים. על מנת להסדיר את המיסוי החל על הכנסות שותפות המשקיעה בנכסים פיננסים (דוגמת קרנות גידור), כהכנסה מעסק או רווח הון, ייקבעו כללים על ידי שר האוצר. במסגרת כללים אלה יוכל לקבוע שר האוצר כי הכנסות שותף בגין השקעות מסוג זה יהיו חייבות במס רווח הון.

 

ב.    תיקונים הנוגעים לקרנות השקעה הפועלות בישראל

בעקבות ביקורת של מבקר המדינה, התזכיר מציע לבטל את סעיף 16א' לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("הפקודה"), אשר מכוחו ניתנו הסדרי מס לקרנות השקעה עד היום וקובע הסדר חלופי במסגרת החקיקה. החלטות המיסוי האמורות לקרנות נדרשות מקום בו לקרן פעילות בישראל, אשר עשויה ליצור מוסד קבע בישראל למשקיעים הזרים בקרן, ומבטיחות פטור ממס למשקיעים הזרים בקרן ביחס לרווחי הון הנובעים מהשקעות הקרן בישראל (וביחס להשקעות הון סיכון, פטור ממס גם על הכנסות ריבית ודיבידנד) וכן פטור מחובת דיווח בישראל רק בשל השקעתם בקרן.

ההיבטים העיקרים בהסדר החלופי המוצע בתזכיר כוללים –

 1. החלת הסדר המס על קרן הון סיכון בלבד. בניגוד לפרקטיקה הקיימת, במסגרתה מוענקים הסדרי מס לקרנות הון סיכון, קרנות השקעה פרטיות (Private Equity) וקרנות של קרנות, התזכיר קובע הקלות לקרנות הון סיכון בלבד, ומציע פטור זמני למשקיעים זרים בקרנות השקעה פרטיות אחרות, ביחס לרווחי הון שיצמחו להם ממימוש השקעה שבוצעה בתקופה שמיום פרסומו של החוק ועד ליום 31 בדצמבר 2022. התזכיר אינו מתייחס לכלל ההיבטים שנכללו בהסדרי המס שניתנו עד היום מכוח סעיף 16א' לפקודה (למשל השקעה במקביל לקרן (co-investment) או השקפה החזקות משקיעים מוסדיים מכוח סעיף 9(2) לפקודה), ואין בו סמכות של מנהל רשות המיסים למתן הסדרי מס באותם נושאים שלא הוסדרו בתזכיר, ואשר ניתנו לגביהם החלטות מיסוי בעבר. כמו כן התזכיר אינו קובע הוראות מעבר לגבי מעמדם של הסדרי המס שניתנו עד כה מכוח סעיף 16א' לפקודה.

 

 1. שינוי התנאים הקיימים להחלת הסדר המס. התזכיר מציע להגביל את היקף השקעתם בקרן של השותף הכללי או קרובו, במישרין או בעקיפין, לעד 4% מהתחייבויות המשקיעים (בעוד שלפי ההסדר הקיים כיום, יכול השותף הכללי להשקיע מעל 4%, ובלבד שישלם מס גבוה יותר על החלק העודף). הדבר עומד בסתירה לדרישות המשקיעים בקרן, שרוצים skin in the game כמה שיותר משמעותי של השותף הכללי. דוגמא נוספת היא שינוי בהגדרת המונח "פעילות מזכה" אשר הוגדרה בתזכיר כפעילות ייצורית תחת הגדרת "מפעל תעשייתי" בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון תשי"ט-1959, לרבות הקמת תשתיות לאומיות.

 

 1. מיסוי דמי הצלחה. דמי הצלחה שיקבל שותף מהשותפות יהיו חייבים במס בהתאם לשיעורים החלים על הכנסה מעסק או ממשלח יד (חלף הסדר ה- IVA שהיה נהוג עד כה, וקבע שיעור מס שנע בין מס רווחי הון למס שולי, כתלות בהיקף הכסף שגויס ממשקיעים זרים ופטורים). לגבי חלקו של שותף כללי שהינו תושב חוץ בדמי הצלחה מקרן הון סיכון, נקבע שיעור מס של 15% על דמי ההצלחה. לא נקבע הסדר דומה ביחס לדמי הצלחה מקרן השקעות שאינה קרן הון סיכון.

 

תזכיר החוק (שכולל כאמור עוד שינויים רבים ומשמעותיים) צפוי להיכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2022, והוא עתיד לחול על כל חבר בני אדם הרשום כשותפות. כאמור, מדובר בתזכיר חוק שעדיין כפוף לשינויים מצד רשות המיסים וכן להליכי חקיקה בכנסת.

משרדנו פועל מול רשות המיסים למתן הערות לתזכיר החוק ונשמח לכלול את תגובותיכם והתייחסותכם.  כמו כן, נשמח לעמוד לרשותכם במתן הבהרות ובבחינת השלכות התזכיר על שותפויות שבבעלותכם.

 

 

בברכה,

הרצוג פוקס ונאמן

מאיר לינזן | יו"ר המשרד

מנהל מחלקת מיסים

linzen@herzoglaw.co.il

גיא כץ | שותף

מחלקת מיסים

katzg@herzoglaw.co.il

יובל נבות | שותף

מחלקת מיסים

navoty@herzoglaw.co.il

אלדד חמם | שותף

מחלקת מיסים

chamame@herzoglaw.co.il

טל דרור שוימר | שותפה

ראש מחלקת קרנות

drort@herzoglaw.co.il

מיכל לביא | שותפה

מחלקת קרנות

lavim@herzoglaw.co.il

עומר יניב | שותף

מחלקת מיסים

yanivo@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +