הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

לחימה ומקומות עבודה – שעות נוספות ועובדים זרים

מרכז מדיה

לחימה ומקומות עבודה – שעות נוספות ועובדים זרים

12 אוקטובר 2023

לקוחות וידידים יקרים,

אנו מוסיפים לעדכן אתכם בסוגיות הנוגעות למקומות העבודה במהלך תקופת הלחימה.

העסקה בשעות נוספות

בהמשך לעדכון הקודם בנושא ולאחר שביום 9 באוקטובר 2023 פורסם ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה), התשפ"ד-2023 לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, אנו מבקשים ליידע אתכם בדבר הוראות ההיתר הכללי.

בהיתר הכללי נקבע, כי עובד לא יועסק מעל 67 שעות עבודה כולל שעות נוספות, ובלבד שמכסת השעות הנוספות בחודש לא תעלה על 90 שעות עבודה. בנוסף, נקבע כי אורך יום העבודה לא יעלה על 12 שעות עבודה, אולם ניתן להעסיק עובד עד 14 שעות עבודה (כולל שעות נוספות) בהסכמתו של העובד בלבד ובכפוף למתן הפסקה של רבע שעה לפחות בין השעה ה-12 לשעה ה-14 ביום העבודה כאמור. זאת, מבלי לגרוע מזכותו הקיימת של העובד להפסקה, לפי כל דין ובכפוף לאמור לעיל.

על המעסיק לפי ההיתר החדש לא יחולו היתרים כלליים-ענפיים קודמים שניתנו לפי סעיפים 11 ו-15 לחוק שעות עבודה ומנוחה ובנוסף לא יחולו סעיפים 1 ו-2 להיתר הכללי הקודם להעסקת עובדים בשעות נוספות.

העסקת העובדים לפי ההיתר הכללי החדש תיעשה בהתחשב בצרכים הייחודיים של מקום העבודה ובהתחשב בטובת העובדים, בטיחותם בעבודה וצורכיהם עקב ההכרזה על שעת חירום.

ההיתר הכללי החדש לא יחול על מעסיק בענף התחבורה הציבורית, בענף ההובלה וההיסעים, ומעסיק עליו חל צו ההרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים.

מי שמעסיק מעל 20 עובדים יהיה רשאי להעסיק עובדים בהתאם לתנאי ההיתר הכללי החדש ובלבד שהתקיים בו אחד משני אלה:
(1) ביום שהחל המעסיק להעסיק לפי היתר זה, לפחות 20% ממצבת עובדיו נעדרו ממקום העבודה בנסיבות שאינן תלויות במעסיק וכאשר לא ניתן לבצע את העבודה על ידי עובדים קיימים של המעסיק בתפוקה זהה בלי לבצע שעות נוספות לפי היתר זה ("מצבת עובדיו" כפי שדווח לביטוח הלאומי בתקופה שבין חודש מאי 2023 לחודש יולי 2023).

(2) מועסקים במקום העבודה עובדים במשמרות ונעדרו ממקום העבודה 20% לפחות מעובדיו באותה המשמרת בנסיבות שאינן תלויות במעסיק ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה, אלא על ידי עובדי אותה משמרת. סעיף זה לא יחול על מקום עבודה המוגדר כמפעל חיוני בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967.

ההיתר הכללי החדש יעמוד בתוקפו 14 ימים מיום פרסומו או עד לסיום מצב החירום, לפי המוקדם שבהם.

העסקת עובדים זרים

ביום 8 באוקטובר 2023, עקב המצב הבטחוני בישראל, האריכה רשות האוכלוסין וההגירה את אשרות השהייה לכלל הזרים והעובדים הזרים הנמצאים בישראל עם אשרה חוקית. האשרות הוארכו עד לתאריך 9 בנובמבר 2023. בתום תקופה זו ובהעדר הודעה אחרת יש להסדיר את נושא השהיה מול הרשויות.

בהמשך לכך, ביום 10 באוקטובר 2023, החליט מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה לאפשר באופן זמני וחריג לקבלני כוח אדם בעלי היתר להעסקת עובדים זרים בענף הבניין (להלן: "תאגידים"), להעסיק את עובדיהם הזרים, בעלי רישיון לעבודה בענף הבניין, גם אצל מעסיקים בפועל שמוכרים כמפעלים למתן שירותים קיומיים ו/או מפעלים חיוניים, כהגדרתם בחוק שירות עבודה בשעת- חירום, התשכ"ז-1967 (להלן: "המפעלים המוכרים") על ידי אגף כוח אדם לשעת חירום במשרד העבודה, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

העסקת העובדים הזרים תותר רק אצל מעסיקים בפועל שהם מפעלים מוכרים והעסקת העובדים באמצעות תאגידים תהיה בהתאם לתנאי ההיתר הרגילים החלים עליהם לפי נוהל העסקת עובדים זרים (נוהל מספר 9.4.0001).

על העובדים הזרים שיועסקו במפעלים המוכרים יחולו כל דיני העבודה החלים בישראל לרבות הדינים החלים על עובדים המועסקים בזמן חירום.

על התאגיד לקבל את הסכמת העובד הזר לעבודה במפעל המוכר וכן לספק לו בשפתו כל מידע לו הוא זקוק בנוגע לעבודה במפעל ולצורך ההתגוננות.

על התאגיד להעביר בכתב לרשות האוכלוסין את פרטי העובדים הזרים (שם ומספר הדרכון) שהסכימו לעבוד במפעלים החיוניים וכן את שמות המפעלים והכתובות בהם מועסקים תוך 7 ימים מיום תחילת ההעסקה.

אנו עומדים לרשותכם לייעוץ בכל השאלות והסוגיות המתעוררות, בניסיון לקיים שגרת עבודה במצב המורכב בו אנו מצויים.

בתקווה לימים שקטים,

מחלקת דיני עבודה
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +