הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

לחימה ומקומות עבודה – המשך עדכונים

מרכז מדיה

לחימה ומקומות עבודה – המשך עדכונים

29 נובמבר 2023

לקוחות וידידים יקרים,

אנו מוסיפים לעדכן אתכם בנוגע להשלכות ולהשפעות מצב הלחימה על מקומות העבודה ובכלל זאת בנוגע לתיקוני חקיקה רלוונטיים.

תיקון לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום

המשך מצב הלחימה הוביל לקביעת הוראת שעה במסגרת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס' 5 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023 ("הוראת השעה"), שנכנסה לתוקף ביום 28 בנובמבר 2023.

בנוסחו עד כניסת הוראת השעה לתוקף, חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006 ("חוק הגנה על עובדים") אסר לפטר עובד הנעדר עקב קיום ההנחיות הנובעות מהמצב המיוחד שהוכרז במדינה, לרבות בנסיבות של היעדרות עובד הנדרש להשגיח על ילד עד גיל 14 הנמצא עמו עקב סגירת מוסד החינוך בו לומד או שוהה הילד, או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21.

הוראת השעה קובעת כי בתקופת תוקפה חוק הגנה על עובדים יתוקן, כך שבין היתר ההגנה מפני פיטורים תורחב באופן משמעותי ותחול גם על קבוצות העובדים הבאות:

  • עובד שנעדר מהעבודה בנסיבות בהן סגירת מוסד החינוך שבו שוהה ילדו הייתה עקב הוראה של הרשות המקומית, ולא רק עקב הנחיות פיקוד העורף;
  • עובד שנעדר מהעבודה לאחר שהתפנה ממקום מגוריו הנמצא ביישובים המנויים בתוספת לחוק (יישובי עוטף עזה, לרבות אשקלון ושדרות וכן יישובי קו העימות בגבול הצפון);
  • עובד שהוא הורה או בן זוג של חטוף או נעדר;
  • עובד שהוא ילד או אח של חטוף או נעדר (או קרוב משפחה אחר שמשולם לו מענק לפי חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים), בכפוף להגשת הצהרה חתומה כי נמנע ממנו להתייצב לעבודה או לבצעה בשל היותו בן משפחה של חטוף או נעדר;
  • עובד שהוא חטוף או נעדר;
  • עובד שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילד עד גיל 14 הנמצא עמו בשל שירותו של בן הזוג של העובד (או הורהו האחר של ילדו) כחייל (בשירות סדיר או בשירות מילואים), שוטר, סוהר, עובד בשירות הביטחון הכללי או במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, חבר ארגון עזר או עובד בגוף הצלה;
  • עובד שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילד עד גיל 14 הנמצא עמו בשל קריאתו של בן הזוג של העובד (או הורהו האחר של ילדו) לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום.

תיקון עקיף לחוק הביטוח הלאומי – חובת ביצוע הפקדות פנסיוניות לעובדים חטופים או נעדרים

בהוראת השעה נקבע תיקון עקיף לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995, במסגרתו התווספה חובתו של מעסיק של עובד חטוף או נעדר להמשיך ולבצע הפקדות לקופת הגמל של העובד (הן את חלק המעסיק והן את חלק העובד), בעד התקופה שבה העובד חטוף או נעדר, והכול בשיעורים ולפי שכר העבודה שהיה משולם לעובד אילו הוסיף לעבוד באותה תקופה.

אוצר המדינה ישפה את המעסיק (באמצעות המוסד לביטוח לאומי) ביחס לתשלומים שהופקדו לקופת הגמל של עובד חטוף או נעדר, ובלבד שלא ניתן מימון לתשלומים אלה ממקור אחר.

תקופת הוראת השעה נקבעה מיום 7 באוקטובר 2023 ועד ליום 7 בינואר 2024, אולם שר העבודה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי להאריך בצו את תקופת הוראת השעה – כולה או חלקה – אם נוכח כי הדבר נדרש עקב פעולות האיבה או פעולות המלחמה, ובלבד שתקופת הוראת השעה, כולל תקופת ההארכה, לא תעלה על 12 חודשים במצטבר.

תיקון לחוק עבודת נשים

בעדכון מיום 9 בנובמבר 2023 הבאנו את עיקרי חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023. בהקשר זה נחדד ונוסיף:

  • במסגרת תכנית הסיוע תוקן חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 ("חוק עבודת נשים"), כך שבמקרה בו עובדת הוצאה לחופשה ללא תשלום לאחר חזרתה לעבודה מחופשת לידה (בכפוף לקבלת היתר), תקופת שהייתה בחופשה ללא תשלום לא תיחשב כחלק מפרק הזמן של 60 הימים בו היא מוגנת מפיטורים לפי חוק עבודת נשים. עם זאת, במקרה בו עובדת הוצאה לחופשה ללא תשלום, השר רשאי להתיר את פיטוריה אם שוכנע כי הפיטורים אינם בקשר ללידה, לתקופת הלידה וההורות או להיעדרותה עקב מצב רפואי לאחר תום תקופת הלידה וההורות, ובלבד שחלפו 60 ימים מתום תקופת הלידה וההורות או ההיעדרות (כלומר גם אם לא התקיים התנאי הקבוע בחוק של סגירת עסק המעסיק).
  • חרף ההצעה לכלול במתווה החל"ת גם מסלול מיוחד של חופשה ללא תשלום ביוזמת עובדת שבן זוגה גויס לשירות מילואים או לשירות עבודה במפעל חיוני, ושנדרשת לטפל בילד עד גיל 14 או בילד עם צרכים מיוחדים, בסופו של יום, בנוסח החוק שעבר במסגרת הקריאה השנייה והשלישית בכנסת, נותר על כנו המצב הקיים, לפיו עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום יהיה זכאי לקבלת דמי אבטלה בכפוף לכך שהוצאתו לחופשה ללא תשלום נעשית ביוזמת המעסיק.

 

יתר ההקלות והשינויים בכל הנוגע לזכאות לתשלום דמי אבטלה של עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום, כמפורט בעדכון מיום 9 בנובמבר 2023, נותרו על כנם גם במסגרת הנוסח הסופי של החוק כפי שפורסם ברשומות.

 

 

אנו עומדים לרשותכם לייעוץ בכל השאלות והסוגיות המתעוררות ונוסיף ונעדכן בהתפתחויות השונות. 

בתקווה לימים שקטים, 

מחלקת דיני עבודה

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +