הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

טיוטה להערות הציבור – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים

מרכז מדיה

טיוטה להערות הציבור – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים

2 דצמבר 2021

טיוטה להערות הציבור – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי), התשפ"ב-2021

לקוחות וידידים יקרים,

נבקש להביא לתשומת לבכם כי משרד האוצר פרסם לפני מספר ימים טיוטה להערות הציבור של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי), התשפ"ב-2021 ("תקנות הפטור" או "התקנות"). תקנות אלה מקנות לגופים מהסוגים המפורטים בהן פטור מהחובה להחזיק ברישיון למתן אשראי או ברישיון למתן שירות בנכס פיננסי, לפי העניין, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 ("חוק הפיקוח" או "החוק"). התקנות מחליפות את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי) (הוראת שעה), התשע"ט-2018, שתוקפן יפוג ביום 31 בדצמבר 2021 ("הוראת השעה").

במסגרת טיוטת תקנות הפטור מוצעים מספר שינויים וחידושים ביחס להוראת השעה. בכלל זה, מוצע להרחיב חלק מהפטורים הקיימים בהוראת השעה ואף לפטור נותני שירותים פיננסיים מסוימים ופעילויות פיננסיות מסוימות, שעד כה לא היו פטורים מחובת הרישוי הקבועה בחוק הפיקוח.

בהקשר של פטור מחובת רישוי למתן אשראי, השינויים העיקריים המוצעים במסגרת טיוטת תקנות הפטור הינם, כדלקמן:

• מוצע לאחד את הפטור הקבוע היום למי שעיסוקו בשירותי מסחר בניירות ערך לחשבונם של אחרים או לחשבונו העצמי ("ברוקר-דילר") (תקנה 2(4) בהוראת השעה) עם הפטור הקבוע למי שעיסוקו בעסקאות נגזרים או בעסקאות מכר חוזר בניירות ערך (תקנה 2(15) בהוראת השעה), ולהשוות את תנאי הפטור שייקבעו לפעילויות אלה: הגוף הפטור נדרש להיות מאוגד ומפוקח במדינה החברה בארגון ה-OECD; מורשה לעסוק במתן אשראי אגב ביצוע פעילות העסקאות או שירותי המסחר כאמור; הפטור יינתן לעניין מתן אשראי אגב ביצוע העסקאות או שירותי המסחר כאמור.

• מוצע להקל את הפטורים הקבועים בהוראת השעה ביחס לתאגידים ייעודיים (בתקנות 2(5) ו-2(7)) ולאפשר גם לסולקים ובעלי רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי להחזיק באמצעי שליטה בהם, כערובה לחיוב.

• כמו כן, ביחס לפטור הקבוע בהוראת השעה לגבי תאגיד ייעודי למיזם מסוים (תקנה 2(7)), מוצע להקל ביחס להוראת השעה ולקבוע כי בעל השליטה (שהוא בעל רישיון מורחב) בתאגיד, יחזיק לפחות ב-80 אחוזים (ולא ב-100 אחוזים) בכל סוג של אמצעי שליטה בתאגיד. זאת על מנת לאפשר לגורמים נוספים, שאינם בעל השליטה, להחזיק באמצעי שליטה בתאגיד. עם זאת מוצע לקבוע כי החזקותיו של כל אחד מבעלי אמצעי השליטה בתאגיד שאינו בעל השליטה, לא יעלו על 10 אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד.

• מוצע לבטל את הפטור הקבוע היום בהוראת השעה (בתקנה 2(8)) אשר חל על תאגידים המעמידים אשראי לתאגידים עסקיים בלבד, בעסקאות של 3 מיליון ש"ח לפחות. במקום פטור זה, מוצע לקבוע פטור לתאגידים המעמידים אשראי ל"לקוחות מתוחכמים" – יחידים ותאגידים המנויים בפרטים 11 ו-12 לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך (בתמצית, תאגיד שההון העצמי שלו עולה על 50 מיליון ש"ח או יחיד שהכנסתו או נכסיו הנזילים עומדים בתנאים הקבועים בחוק ניירות ערך), ולהם בלבד, ללא תלות בסכום האשראי.

בהקשר של פטור מחובת רישוי למתן שירות בנכס פיננסי, השינויים העיקריים המוצעים במסגרת טיוטת תקנות הפטור הינם, כדלקמן:

• מוצע להחיל את הפטור הקבוע היום לבעל רישיון מבטח במדינה החברה בארגון ה-OECD, בשינויים המחויבים, גם על מתן שירות בנכס פיננסי.

• מוצע להרחיב את הפטור הקבוע היום למי שעיסוקו בשירותי מסחר בניירות ערך לחשבונם של אחרים או לחשבונו העצמי ("ברוקר-דילר") ביחס למתן אשראי ולהחילו גם לגבי מתן שירות בנכס פיננסי. הפטור המאוחד החדש לגבי מתן אשראי, שיחול על "ברוקר-דילרים" ועל מי שעיסוקו בעסקאות נגזרים או בעסקאות מכר חוזר בניירות ערך, יחול לפי המוצע, בשינויים המחויבים, גם לגבי מתן שירות בנכס פיננסי שניתן אגב ביצוע פעילות העסקאות או שירותי המסחר כאמור.

• מוצע לקבוע פטור לבעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי, לעניין מתן שירות בנכס פיננסי שניתן אגב הפעלת המערכת.

• מוצע לקבוע פטור לתאגידים הנותנים שירות בנכס פיננסי ל"לקוחות מתוחכמים" – יחידים ותאגידים המנויים בפרטים 11 ו-12 לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך (בתמצית, תאגיד שההון העצמי שלו עולה על 50 מיליון ש"ח או יחיד שהכנסתו או נכסיו הנזילים עומדים בתנאים הקבועים בחוק ניירות ערך), ולהם בלבד (וזאת בדומה לפטור מקביל המוצע לגבי מתן אשראי).

בנוסף לאמור לעיל, מוצע לקבוע הוראת מעבר אשר לפיה גופים הפטורים כיום מחובת רישוי לפי חוק הפיקוח מכוח הוראת השעה ושעם פקיעת הוראת השעה יפוג הפטור החל עליהם ותחול עליהם חובת רישוי כאמור, יהיו רשאים להמשיך בעיסוקם אף מבלי להחזיק ברישיון גם לאחר פקיעת הוראת השעה, ובלבד שתוגש על-ידם בקשה לקבלת רישיון בתוך 60 ימים ממועד תחילתן של תקנות הפטור, וכן כי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון יאשר את עצם הגשת הבקשה כאמור, וכל עוד שלא ניתנה על-ידו החלטה בבקשה.

לקריאת טיוטת תקנות הפטור במלואה >> לחצו כאן.

לקריאת הנוסח המקורי של הוראת השעה (שתוקפה עד ליום 31 בדצמבר 2021) >> לחצו כאן.

משרדנו מלווה מספר רב של גופים הפועלים בתחוםואנו מרכזים הערות לטיוטת התקנותאותן יש להגיש עד ליום 20 בדצמבר, 2021. הנכם מוזמנים לעמוד אתנו בקשר על מנת לדון בהערות ולרכזן לצורך העברה למשרד האוצר ולרשות שוק ההוןביטוח וחסכון.

למשרדנו מומחיות רבה וניסיון רב שנים בתחומי הרגולציה הפיננסית על כל גווניה. אנו מלווים ועוקבים אחר כל ההתפתחויות הרגולטוריות בתחומים אלה, מסייעים ומייעצים לגופים פיננסיים מובילים בישראל ובעולם, בין אם מדובר בייעוץ אד-הוק או קבוע, במתן חוות דעת בנושאים מורכבים, בפניות לרגולטור ועוד. נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בכל סוגיה בתחומים אלה, לרבות בקשר עם הפרסום הנ"ל, וכן בכל שאלה או הבהרה.
בברכה,

עירית רוט | שותפה
מחלקת בנקאות ומימון

rothi@herzoglaw.co.il

 

נטע דורפמן-רביב | שותפה
מחלקת רגולציה פיננסית

dorfmann@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +