מרכז מדיה

הרחבת מקורות המימון לתאגידי אשראי חוץ בנקאי

7 אוקטובר 2020

תזכיר חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס') (הרחבת מקורות המימון לתאגידי אשראי חוץ בנקאי), התשפ"א-2020

 

לקוחות ועמיתים יקרים,

בשנים האחרונות אנו עדים לשורה של יוזמות חקיקה ורגולציה שמטרתן לפתוח לתחרות את שוק האשראי של משקי הבית והעסקים הקטנים בישראל, שהיה היסטורית בשליטה כמעט מלאה של הבנקים. במסגרת זו, זוהה ההבדל בין מקורות המימון השונים של נותני האשראי כגורם הפוגע בתחרות. תאגיד נותן אשראי אשר אינו תאגיד בנקאי ("תאגיד אשראי חוץ-בנקאי"), אינו רשאי להשתמש בפיקדונות הציבור לצורך מתן אשראי, ולכן עליו להשתמש באפיקי מימון אחרים. היות שהריבית המשולמת כיום בעבור פיקדונות הציבור נמוכה משמעותית משאר מקורות המימון, הבדל זה מעניק יתרון מובנה לתאגידים הבנקאיים אל מול תאגידי אשראי חוץ-בנקאי בעלויות המימון.

במסגרת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו-2015, תוקן סעיף 21 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 ("חוק הבנקאות (רישוי)"), באופן שאפשר לתאגידי אשראי חוץ-בנקאי להנפיק לציבור תעודות התחייבות ולעסוק במתן אשראי כאחת, כלומר לגייס חוב לצורך מימון פעילותם באמצעות הנפקת תעודות התחייבות לציבור.

תיקון זה הרחיב וגיוון את אפיקי המימון של תאגידים אלו, תרם להתפתחותם ולהגברת התחרות בשוק האשראי. עם זאת, גם לאחר התיקון, הסעיף מטיל על תאגידי אשראי חוץ-בנקאי מגבלות לגיוס חוב באמצעות תעודות התחייבות. נוכח זאת, פורסם תזכיר תיקון החוק הנוכחי במטרה מוצהרת להמשיך ולהגדיל את אפשרויות המימון של תאגידי אשראי חוץ-בנקאי, בכדי להגביר את התחרות בשוק האשראי למשקי בית ולעסקים קטנים ובינוניים. התזכיר מציע כלהלן:
 

  1. לתקן את חוק הבנקאות (רישוי), כך שתאגידי אשראי חוץ-בנקאי גדולים, אשר מפוקחים בנוגע להלימות הון ונזילות, יוכלו לגייס יותר כספים מהציבור. ודוק, תאגיד חוץ-בנקאי  אשר סך נכסיו, כפי שמופיעים במאזן המאוחד בדו"ח הכספי השנתי האחרון (סך החוב) שלו, עלה על חמישה מיליארד שקלים חדשים וחלות לגביו הוראות לעניין הלימות הון ולעניין נזילות, יוכל לפי המוצע לגייס תעודות התחייבות בסכום של עד חמישה עשר מיליארד שקלים חדשים. כמו כן יתאפשר לתאגיד כאמור לגייס חוב גם באמצעות ניירות ערך מסחריים, כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, שאינם ניתנים למימוש או להמרה לניירות ערך אחרים, ובלבד שהתחייבות התאגיד לשלם למחזיק סכום כסף בגין ניירות ערך אלו תהא במועד המוקדם משנה ושאינו מוקדם ממאתיים ושבעים ימים מיום ההצעה.
  2. לבטל את פסקאות משנה (ב) – (ה)בפסקה (8) להגדרת 'מתן אשראי' שבסעיף 21(ב) לחוק הבנקאות (רישוי), בהן נקבעו תנאים לגיוס חוב על ידי תאגיד אשראי חוץ-בנקאי במקביל למתן אשראי אשר מגבילים את מרחב ההתנהלות העסקית של תאגיד אשראי חוץ-בנקאי שמגייס חוב באמצעות תעודות התחייבות, כדלקמן:
  • ביטול התנאי הקבוע בפסקת משנה 8(ב) ולפיו תאגיד אשראי חוץ בנקאי אינו רשאי לתת אשראי לתאגיד שהכנסתו השנתית בשנה שקדמה למועד מתן האשראי עלתה על 400 מיליון שקלים חדשים או סכום אחר שקבע שר האוצר. מגבלה זו מקשה על יכולתם של תאגידי אשראי חוץ-בנקאי לגייס חוב באמצעות הנפקת תעודות התחייבות, ובמקביל לתת אשראי לעסקים גדולים. על אף ביטול דרישה זו, צופה משרד האוצר כי הרחבת מקורות המימון לתאגידי האשראי החוץ-בנקאי שמתאפשרת במסגרת תיקון זה, תאפשר להוזיל את האשראי למשקי הבית ולעסקים קטנים ובינוניים, וכן לתרום לתחרות בשוק האשראי למשקי הבית ולעסקים קטנים ובינוניים.
  • ביטול התנאי הקבוע בפסקת משנה 8(ג) ולפיו תעודות התחייבות שיונפקו יהיו מדורגות בדירוג השקעה. ביטול פיסקת המשנה האמורה נועד לאפשר לנותני האשראי החוץ-בנקאי גמישות בהנפקת תעודות התחייבות.
  • ביטול התנאים הקבועים בפסקאות משנה 8(ד) ו-8(ה) שעניינם איסור מתן אשראי למטרות דיור כנגד בטוחות כמפורט בפסקאות האמורות או שניתן כנגד בטוחות כאמור על דירת מגורים. ביטול פסקאות משנה אלו נועד לאפשר לתאגיד האשראי החוץ-בנקאי גמישות בהקצאת האשראי הניתן על ידו ללא מגבלה על השימוש בו ובפועל עשוי להגביר את התחרות בשוק המשכנתאות.

לסיכום, תיקון זה מעמיד נותני שירותי אשראי מסוימים במעמד המתקרב לזה של תאגידים בנקאיים בגיוס כספים מהציבור לצורך מימון פעילותם. צעד זה צפוי להוזיל את עלויות המימון של תאגידי אשראי חוץ-בנקאי, ובכך להגביר את התחרות בשוק האשראי למשקי בית ועסקים קטנים. מנגד, היות ולא ניתן לדעת את השלכות השינוי המוצע על יציבות שוק האשראי בישראל, בשלב זה ההקלות המוצעות בתיקון יחולו רק על תאגידי אשראי חוץ-בנקאי מבוססים ושניתנו לגביהם הוראות לעניין הלימות הון ונזילות. יצוין כי למפקח על שירותים פיננסיים (הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון) סמכות לקבוע דרישות הון נוספות על הדרישות שנקבעו בחוק, וכן דרישות לעניין נזילות, שיחולו על תאגידי אשראי חוץ בנקאי. אולם למועד זה, טרם פורסמו הוראות בעניינים אלו.

ניתן להעיר לתזכיר עד ליום שישי 23 באוקטובר, 2020. 

לתזכיר החוק >> לחצו כאן

לחוק הבנקאות (רישוי) >> לחצו כאן 

*********************************

נשמח לייעץ ולסייע בנושא זה ובכלל ההשלכות של תיקון החוק.

מחלקת בנקאות ומימון
ומחלקת רגולציה פיננסית
הרצוג פוקס נאמן

 

עירית רוט | שותפה 
מחלקת בנקאות ומימון
rothi@herzoglaw.co.il

 

נטע דורפמן רביב | שותפה 
מחלקת רגולציה פיננסית
dorfmann@herzoglaw.co.il

 

חפשו לפי +