מרכז מדיה

הצעה לתיקון כללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות

11 אוקטובר 2021

הצעה לתיקון כללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (קבלת טובות הנאה בעבור עבודת ניתוח), תש"ף-2020

לקוחות נכבדים,

נושא פרסום עבודות אנליזה מקבל תשומת לב מיוחדת לאחרונה.

כידוע, מטרת עבודת האנליזה היא לשמש בסיס לקבלת החלטה בדבר כדאיות השקעה בניירות ערך סחירים של תאגיד או בנכסים פיננסים.

על מנת לקדם אפשרות למתן אנליזות למשקיעים בישראל, נקבע בחוק הייעוץ חריג לאיסור קבלת טובת הנאה,[1] לפיו במקרים שתקבע רשות ניירות ערך ("הרשות") ניתן יהיה לקבל בעד עבודת אנליזה תמורה שלא מהלקוח. מקרים אלו נקבעו בכללים שגובשו מחדש והורחבו בשנה שעברה ("כללי האנליזה").[2]

בהתאם לכללי האנליזה, עורך האנליזה רשאי לקבל טובת הנאה שלא מהלקוח, בין היתר, אם התאגיד המסקר הוא בעל רישיון והעבודה נעשתה בעד תשלום מהתאגיד המסוקר המנפיק ניירות ערך בהנפקה ראשונה לציבור, וכן כאשר התאגיד המסקר (הגם שאינו בעל רישיון) הוא גוף הקשור לחתם המעורב בהנפקה.

בפרסום זה מוצע לאפשר מסירת אנליזות, בשלב שלפני פרסום טיוטת תשקיף או תשקיף, למשקיעים מתוחכמים בלבד (ולא לציבור בכללותו).[3]

יודגש כי לצד הרחבת לוח הזמנים למסירת האנליזות, יוותרו בעינם כל יתר התנאים הקבועים בכללי האנליזה המבטיחים את איכות עבודת האנליזה, גילוי מתאים, ומניעת ניגוד עניינים בפעילות האנליסט. בתוך כך יוותר התנאי לפיו האנליזה תימסר זמן סביר לפני התקופה להגשת הזמנות (עשרה ימים), ולצדו מוצע לקבוע כי אם נמסרה אנליזה לפני פרסום טיוטת התשקיף תחול חובה לעדכנה בנסיבות בהן חל שינוי מהותי בין המידע שהיווה בסיס לאנליזה לבין המידע שנכלל בטיוטת התשקיף.

לנוסח המלא של הפרסום>> לחצו כאן

תשומת ליבכם כי המועד האחרון להגשת הערות ציבור לרשות ניירות ערך הינו 17 באוקטובר 2021.

משרדנו מלווה בשגרה חתמים ישראלים וזרים ואף ליווה לאחרונה את הרישום של Jefferies ו- Cowen כחתמים זרים, זאת לאחר שנים רבות של קפאון בתחום זה. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, לרבות בקשר עם התאמת פעילותכם לכללי האנליזה.

[1] ראו לעניין זה סעיף 17 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה- 1995 ("חוק הייעוץ").
[2] כללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (קבלת טובות הנאה בעבור עבודת ניתוח), התש"ף-2020 ("כללי האנליזה").
[3] זאת על מנת שלא יופר הכלל לפיו הצעה לציבור חייבת להיעשות על בסיס תשקיף או טיוטת התשקיף.

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עניין.
הרצוג פוקס נאמן

 

ליאת מיידלר | שותפה
מחלקת חברות וניירות ערך
maidlerl@herzoglaw.co.il

 

דניאל קצ'לניק | עו"ד
מחלקת חברות וניירות ערך
kaczelnikd@herzoglaw.co.il
חפשו לפי +