הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

המשך הלחימה ומקומות העבודה: הגנה לבנות ובני זוג של משרתי מילואים

מרכז מדיה

המשך הלחימה ומקומות העבודה: הגנה לבנות ובני זוג של משרתי מילואים

30 מאי 2024

לקוחות וידידים יקרים,

נוכח המשך מצב הלחימה, אנו מעדכנים אתכם בנוגע לתיקון חקיקה חדש, המעניק הגנות לבנות ובני זוג של משרתי מילואים.

כידוע, בהתאם לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949, נאסר על מעסיק לפטר עובד בשל שירותו במילואים. ככל שמעסיק מעוניין לפטר עובד המשרת שירות מילואים העולה על יומיים רצופים במהלך שירות המילואים ובפרק זמן של שלושים ימים לאחר תום השירות – עליו לפנות בבקשה לקבלת היתר לוועדת תעסוקה הפועלת במשרד הביטחון (כאשר על המעסיק מוטל הנטל להוכיח כי הפיטורים אינם בשל שירות המילואים).

בשים לב להיקף שירות המילואים מאז 7.10.2023 והשלכותיו על משקי הבית ועל שוק העבודה, תוקן החוק באופן בו הוספו הגנות ביחס למשרתי המילואים וכן ביחס לבנות ובני זוג של משרתי מילואים.

אלה עיקרי ההגנות שנוספו במסגרת התיקון לחוק –

1. ביחס למשרתי המילואים, מעבר לאיסור הפיטורים הקיים נוסף איסור לפגוע בהיקף המשרה של משרת המילואים ובהכנסתו (אלא אם כן הפגיעה בהכנסה נובעת מהוראות דין או הסכם קיבוצי; או נובעת מירידה בתפוקה של עובד ששכרו משולם על פי תפוקות, כאשר הירידה בתפוקה לא נגרמה מסיבות התלויות במעסיק).

 

2. ביחס לבנות ובני זוג של משרתי מילואים, נקבע איסור על פיטורים בשל שירות המילואים של מי שהוא בן זוג של משרת המילואים או ההורה האחר של ילדו של משרת המילואים. ילד לעניין זה הוא מי שטרם מלאו לו 14, וכן תלמיד עם צרכים מיוחדים. פיטורים כאמור, שנעשו בשל שירות המילואים – בטלים.

בנוסף, כהוראת שעה שתחול בשלב זה עד 31.12.2025, נקבעו הגנות בעניינו של בן הזוג של משרת המילואים (שהוא הורה לילד כאמור) בתקופת שירות המילואים (כאשר הפיטורים אינם בשל עצם השירות):

  • מעסיק המבקש לפטר או להוציא לחופשה ללא תשלום בן זוג של משרת מילואים בתקופת שירות המילואים נדרש לפנות לוועדת התעסוקה לצורך קבלת היתר, ככל ששירות המילואים הוא בצו 8 או שמשכו הצפוי הוא 21 ימים רצופים לפחות; וככל שהמעסיק קיבל הודעה בכתב מהעובד לגבי שירות המילואים של בן זוגו תוך שלושה ימים מהמועד בו הודיע המעסיק לעובד על הכוונה לפטרו או להוציאו לחופשה ללא תשלום.
  • חופשה ללא תשלום הדורשת פנייה לקבלת היתר בהקשר זה היא חופשה ללא הגבלה; חופשה רצופה של 30 יום לפחות; או חופשה לתקופה של פחות מ-30 יום, כאשר במהלך החודשיים שקדמו למועד היציאה לחופשה כבר שהה העובד בחופשה ללא תשלום, באופן בו סך הימים בהם אמור לשהות העובד בחופשה ללא תשלום הוא 30 יום ומעלה.

שימו לב: גם חופשה ללא תשלום בהסכמה העונה על תנאים אלה – דורשת פנייה לקבלת היתר מוועדת התעסוקה. אם בן הזוג של משרת המילואים כבר שהה בחופשה ללא תשלום לפני כניסת התיקון לחוק לתוקף והוא מסר למעסיק הודעה בכתב על שירות המילואים – יהיה על המעסיק לפנות לקבלת היתר לוועדת התעסוקה לעניין המשך החופשה ללא תשלום תוך שבעה ימים ממועד מסירת ההודעה (ככל שמדובר בשירות מילואים בצו 8 או בשירות מילואים של 21 ימים רצופים לפחות).

  • הנטל להוכיח כי הפיטורים או ההוצאה לחופשה ללא תשלום אינם קשורים לשירות המילואים של בן הזוג מוטל על המעסיק, כאשר ועדת התעסוקה לא תיתן היתר לפיטורים או להוצאה לחופשה ללא תשלום אלא לאחר שניתנה לעובד אפשרות לטעון את טענותיו בפני הוועדה.

שימו לב: לוועדת תעסוקה הוקנתה סמכות למתן צו המחייב את המעסיק להמשיך להעסיק את העובד וכן סמכות להטיל פיצויים במקרה של הפרת הוראות החוק.

  • תקופת שירות המילואים של בן הזוג לא תבוא במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים של העובד.
  • היעדרות העובד בתקופת המילואים של בן הזוג לא תקטע את רציפות העסקתו ולא תפגע בזכויות תלויות ותק.
  • בתקופה שעד 31.12.2024 הצורך בפנייה לקבלת היתר לפיטורי בן זוג של משרת מילואים תחול לא רק בתקופת שירות המילואים, אלא גם 14 יום לאחר תום שירות המילואים.

 

3. שימו לב: הצורך בפנייה לוועדת התעסוקה בבקשה לקבלת היתר היא לפיכך –

  • במקרה של משרת המילואים – בתקופת שירות המילואים וכן במהלך שלושים ימים לאחר תום תקופת השירות, ככל שמדובר בשירות העולה על יומיים רצופים.

אנו מזכירים, כי מעבר להגנה על פי החוק, בהתאם לצו הרחבה שפורסם בחודש מרץ האחרון, קיימת בשלב זה מגבלה על פיטורי עובדים ששירתו במילואים לפרק זמן של 60 ימים לאחר תום תקופת השירות (כאשר בפרק הזמן האמור יש לפנות לקבלת היתר לוועדת פיקוח שהוקמה לצורך כך בהתאם לצו ההרחבה).

  • במקרה של בת או בן הזוג של משרת המילואים – ככל שמדובר בבן זוג העונה על התנאים שנקבעו בתיקון לחוק, האיסורים הדורשים פנייה לקבלת היתר מוועדת התעסוקה חלים בשלב זה עד 31.12.2025 ונוגעים לתקופת שירות המילואים; כאשר בתקופה שעד 31.12.2024 יש צורך בפנייה לוועדת התעסוקה גם בפרק זמן של 14 יום לאחר תום שירות המילואים.

 

4. בנוסף, תוקן אף חוק הביטוח הלאומי, באופן בו כהוראת שעה, שתחול בשלב זה עד 31.12.2024, תהיה זכאות לתשלום מענק לבני זוג של משרתי מילואים, בשיעור המקביל לתשלום דמי אבטלה, בנסיבות בהן אותו בן זוג יצא במהלך תקופת שירות המילואים לחופשה ללא תשלום.

 

5. במסגרת התיקון לחוק תוקן גם חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, באופן המוסיף את האיסור על הפליה בכל הנוגע לשירות מילואים של בני זוג. כמו כן תוקן החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, באופן המאפשר הטלת עיצום כספי על מעסיק שפיטר או הוציא לחופשה ללא תשלום בן זוג של משרת מילואים בניגוד לאיסורים ולמגבלות שפורטו לעיל.

 

אנו ממליצים לפנות ולקבל ייעוץ פרטני במקרה בו נאלץ מעסיק לשקול אפשרות סיום העסקה או הוצאה לחופשה ללא תשלום של בנות ובני זוג של משרתי מילואים.

נמשיך לעדכן ולעמוד לרשותכם,

מחלקת דיני עבודה

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +