מרכז מדיה

תיקון תחולת דיני ניירות ערך בנוגע לנכסים דיגיטליים – הצעה מעודכנת מטעם רשות ניירות ערך

20 אוגוסט 2023

לקוחות ועמיתים יקרים,

רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסמה לאחרונה את הצעתה המעודכנת לתיקון תחולת דיני ניירות ערך בנוגע לנכסים דיגיטליים. זאת, לאחר הטמעת הערות הציבור שהתקבלו בהמשך להצעה הקודמת בנושא (ראו עדכוני הלקוחות שפרסמנו בימים 11 בינואר 2023 ו-30 בינואר 2023).

עיקר השינויים שבוצעו בהצעה המעודכנת, נסוב סביב ביטול תיקון הגדרת המונח "ניירות ערך" שבחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, תיקון המונחים "מכשיר פיננסי" ו"נכס דיגיטלי", והוספת הגדרה למונח "נכס השקעה דיגיטלי" בדברי חקיקה המצויים תחת פיקוחה של הרשות והרלוונטיים לענייננו – חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ") וחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 ("חוק הקרנות"). כן הורחבה התשתית האסדרתית בעניין פעילות בורסה ומסלקה בנכסים דיגיטליים, הוסף תיקון עקיף לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 המחיל את הוראותיו על בורסות המנהלות מערכת למסחר בניירות ערך ללא חברי בורסה, וכן הוארכה הוראת התחילה לשנה מיום פרסום החוק ברשומות (במקום חצי שנה במקור).

במסגרת עדכון זה נבקש להציג בתמצית את עיקר השינויים האמורים ואת השפעתם הצפויה, לדידנו, על יישום הוראות הדין הרלוונטיות.

 

השפעת ההצעה המעודכנת על חוק ניירות ערך

במסגרת ההצעה המעודכנת הוחלט להסיר לחלוטין את התיקונים להגדרת "ניירות ערך" מתוך חוק ניירות ערך, שכן מדובר בתיקון שאינו נדרש דווקא בהקשר של תחום הנכסים הדיגיטליים, ולכן הוחלט על ידי הרשות שלא לכרוך בין השניים. כך, לפחות לעת הזו, המונח "נכס דיגיטלי" לא נכנס בצורה מפורשת להגדרת "ניירות ערך". עם זאת, הרשות הבהירה במסגרת התייחסותה להערות הציבור כי לגישתה, נכסים מסוג זה אכן עשויים להיכלל בהגדרת "ניירות ערך" בנוסחה הנוכחי.

בהתאם להצעה המעודכנת, נוספה הבהרה לעניין תחולת התיקון על נכסים דיגיטליים היברידיים (היינו, נכסים דיגיטליים להשקעה לצד מטרות נוספות). כך, ניתן לראות כי הגדרת המונח "נכס דיגיטלי" צומצמה במעט לעומת ההצעה הקודמת, וכעת נקבע כי מדובר ב"ייצוג דיגיטלי של ערך או זכות, הניתן להעברה ולאחסון באופן אלקטרוני על ידי שימוש בטכנולוגית רישום מבוזר (Distributed Ledger Technology) או טכנולוגיה דומה". בהקשר זה יוער, כי הוחלט להחליף את המונח "טכנולוגיה אחרת" כפי שהיה בהצעה המקורית במונח "טכנולוגיה דומה", ובכך לצמצם במובן מסוים את סוגי הנכסים הפיננסיים שעשויים להיכנס להגדרת "נכס דיגיטלי", בין היתר, בהתאם לנוסח חקיקת הקריפטו האירופאית החדשה (רגולציית ה-Markets in Crypto Assets – MiCA. ראו להרחבה את המדריך שפרסמנו בנושא).

בהתאם, התווספה הגדרה למונח "נכס השקעה דיגיטלי", לפיה מדובר ב"נכס דיגיטלי למטרת השקעה פיננסית, בין אם זו מטרתו היחידה ובין אם לאו". במסגרת הגדרה זו נקבעו מספר סוגי נכסים אותם לא יראו כנכס השקעה דיגיטלי, דוגמת נכסים מגובים כאמור.

כמו כן, במסגרת ההצעה המעודכנת נכללת הגדרת "נכס השקעה דיגיטלי" תחת הגדרת "מכשיר פיננסי" ("במקום "נכסים דיגיטליים", במקור). הדבר מביא לכך שתחת הגדרה זו חוסים ניירות ערך (הן "רגילים" והן במתכונת של "נכסים דיגיטליים"), וכן נכסי השקעה דיגיטליים שאינם ניירות ערך. הרשות הבהירה כי אין בכך כדי להחריג נכסים דיגיטליים מסוג ניירות ערך, ואין בכך כדי לקבוע כי נכסים דיגיטליים אינם יכולים להיות "ניירות ערך" בפני עצמם.

אשר לפעילות בורסה, מסלקת ניירות ערך וזירות סוחר בנכסים דיגיטליים, כפי שצוין בעדכוני הלקוחות הקודמים, תכלית התיקון היא להכניס פעילות בנכסים דיגיטליים (כהגדרתם בהצעה) תחת חוק ניירות ערך, זאת על אף שהתשתית החקיקתית הקיימת כיום בישראל מצומצמת ביותר.

 

השפעת ההצעה המעודכנת על חוק הייעוץ

במסגרת ההצעה המעודכנת הוסרה החרגת ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה ומוצרי מדדים מהגדרת "ניירות ערך". כמו כן, הורחבה הגדרת "נכסים פיננסים" וכעת מוצע שיכללו בה גם נכסי השקעה דיגיטליים. כפועל יוצא, מוצע למעשה שחובת הרישוי תחול בעת מתן שירותים בקשר לניירות ערך לא סחירים ובקשר לנכסי השקעה דיגיטליים.

 

השפעת ההצעה המעודכנת על חוק הקרנות

במסגרת ההצעה המעודכנת הורחבה תחולת החוק ביחס לסוגי נכסים דיגיטליים, הן כאלה המסווגים כניירות ערך (מכוח הסמכות שניתנה לרשות לקבוע כך) והן כאלה שאינם מהווים ניירות ערך.

 

נראה כי ההצעה המעודכנת מרחיבה אף יותר את הרפורמה בתחום הנכסים הדיגיטליים בהיבט התחולה על דיני ניירות ערך, כפי שהובאה במסגרת ההצעה המקורית. הדבר בא לידי ביטוי, בין היתר, בהרחבה משמעותית של שיקול הדעת המוקנה לרשות ניירות ערך בקשר עם החוקים שבפיקוחה, ומקנה לה את הסמכות לבצע התאמות בפיקוחה ביחס לפעילות כאמור בהתאם לשיקול דעתה.

 

לנוסח ההצעה המעודכנת >> לחצו כאן

לתמצית הערות הציבור והתייחסויות הרשות לגביהן >> לחצו כאן

 

במשרדנו צוותים ייעודיים שעיקר התמחותם היא רגולציה פיננסית מקומית ובין-לאומית.

צוותים אלה מייעצים ליחידים ולגופים, בארץ ובעולם, בין היתר, בסוגיות הקשורות בהצעה, ניהול, ייעוץ, מסחר בנכסים ומטבעות דיגיטליים, NFT, ארגונים מבוזרים (DAO) ועוד.

לקוחות המעוניינים ללמוד עוד על ההצעה והשלכותיה, וכן על התיקונים שהובאו במסגרת עדכון זה, מוזמנים לפנות אלינו לבירורים נוספים. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או עניין אחר בנושא.

 

פרקטיקת הנכסים הדיגיטליים

מחלקת בנקאות, תחום רגולציית ניירות ערך ושוקי הון

מחלקת טכנולוגיה ורגולציה

חפשו לפי +