הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

רשות ניירות ערך פרסמה דוח ריכוז ממצאים שערכה מחלקת הביקורת בנושא הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (ועדת המאזן)

מרכז מדיה

רשות ניירות ערך פרסמה דוח ריכוז ממצאים שערכה מחלקת הביקורת בנושא הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (ועדת המאזן)

29 יוני 2021

סגל הרשות פרסם דוח ריכוז ממצאים המשקף את עמדות סגל הרשות בסוגיות שעלו במסגרת הביקורת

לקוחות וידידים נכבדים,

רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסמה דוח ריכוז ממצאים בנושא הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ("ועדת המאזן" או "הוועדה"). להלן עיקרי הסוגיות שעלו במסגרת דוח הביקורת:

1. הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי וסיווג דרגות הליקויים – על הוועדה לגבש מדיניות סדורה וקווים מנחים לפיהם ההנהלה תחליט אילו ליקויים יעלו לדיון בוועדה ואילו לא. הנהלת התאגיד היא האחראית לקבוע האם ליקוי בבקרה מהווה ליקוי משמעותי, חולשה מהותית או אף אחד מאלה, וזאת תחת פיקוחו האקטיבי של הדירקטוריון.

2. זיהוי מגזרי הפעילות של החברה והגילוי בגינם – כחלק מתפקידי ועדת המאזן עליה לדון ולגבש המלצה, בין היתר, בנושא שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים ובמסגרת האמור עליה לבחון את נאותות אופן הצגת מגזרי הפעילות של החברה.

3. מדיניות הפרשה לחובות מסופקים – כחלק מתפקידה של ועדת המאזן, עליה לדון ולגבש המלצה בנושא המדיניות החשבונאית שאומצה על ידי החברה. לפיכך, על ועדת המאזן לבחון כי אומדנים המהווים בסיס לדוחות הכספיים מבוססים כראוי, בין היתר בהתאם לניסיון העבר של החברה.

4. העברת הערכות שווי/הנחות מרכזיות של הערכות שווי לידי חברי הוועדה – יש להניח לפני חברי ועדת המאזן את כל המידע המהותי בנוגע להערכות השווי המהותיות.

5. ביסוס אומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים בחברה פרויקטלית – יש לבצע בחינה וניתוח אומדנים בחברות ביצוע ביחס לשינויים מול תקופות קודמות. בנוסף, על ועדת המאזן לקבל מידע המתייחס לפערים מהותיים באומדני הפרויקטים בין מנהל הפרויקט לבקרה התקציבית, בפרט בפרויקטים מהותיים. כמו כן, על ועדת המאזן לקבל מידע אודות התפתחות הפרויקטים המהותיים של החברה, נתוני הוצאות מצטברות, נותנים אודות מרכיב ההכנסות שהוכרו (חריגים, חשבונות מאושרים) והערכת סיכויי הגבייה של כל אחד מהם, רווחיות צפויה לגמר וכדומה.

6. נושאים נוספים

מעקב אחר ביצוע החלטות ובקשות הוועדה – יש לקיים מעקב אחר יישום החלטות ועדת המאזן ואחר בקשות המתקבלות מחבריה.

תיעוד עיקרי עבודת הוועדה ודיוניה – על ועדת המאזן לתעד את עבודתה ועיקרי דיוניה בפרוטוקולים, בפרט בנושאים בהם מוטל עליה לגבש המלצות לדירקטוריון.

לעמדת סגל רשות ניירות ערך >> לחצו כאן.

 

למשרדנו מומחיות רבה בתחום דיני ניירות ערך ודיני תאגידים, ומומחיות ייחודית בליווי שוטף וייעוץ לתאגידים מדווחים, לרבות בקשר עם ליווי ועדות מאזן, וכן גיבוש והטמעה של נהלים לשיפור הממשל התאגידי. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת דיני תאגידים וניירות ערך 
הרצוג פוקס נאמן

 

חפשו לפי +