מרכז מדיה

גילוי הנחות ששימשו בקביעת שווי הוגן של נכסים ביולוגיים בתאגידים בתחום הקנאביס הרפואי

9 אוגוסט 2020

סגל רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסם עמדה חשבונאית, במסגרתה נתן דגשים בדבר הגילוי הנדרש בדבר ההנחות ששימשו בקביעת שווי הוגן של הנכסים הביולוגיים בתאגידי הקנאביס הרפואי

נכון למועד זה, לתאגיד קנאביס רפואי יש מקום רחב להפעלת שיקול דעת ביחס להנחות, לאומדנים ולתחזיות הנדרשות לצורך אומדן השווי ההוגן נטו.

לפיכך, בהתאם לעמדה חשבונאית מס' 23-1 שהרשות פרסמה היום, על תאגיד קנאביס רפואי ליתן גילוי, בין השאר, ביחס:

לרמת מדרג השווי ההוגן שבהן מסווגות מדידות השווי ההוגן במלואן;
תיאור טכניקת ההערכה, תהליכי ההערכה והנתונים שנעשה בהם שימוש במדידת השווי ההוגן;
מידע כמותי לגבי נתונים משמעותיים שאינם ניתנים לצפייה ששימשו במדידת השווי ההוגן.
תיאור רגישות מדידת השווי ההוגן לשינויים בנתונים שאינם ניתנים לצפייה, אם התוצאה של שינוי באותם נתונים לסכום שונה, עשויה להיות מדידת שווי הוגן גבוהה או נמוכה יותר באופן משמעותי.

בנוסף, ובהתאם להוראות IAS 1, יש לכלול גילוי אודות שיקול הדעת שהופעל על ידי הנהלת התאגיד בתחומים שונים, אשר הייתה להם השפעה משמעותית על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים. כן, יש לכלול גילוי אודות הנחות שהונחו לגבי העתיד, ועל גורמים עיקרים אחרים לחוסר ודאות באומדנים מסוימים הנכללים בדוחות הכספיים. יש לכלול גם גילוי אודות אומדן השווי ההוגן נטו על פי הוראות התקנים החשבונאיים, יחד עם ההנחות העיקריות ששימשו לצורך אומדן זה.

תאגיד קנאביס רפואי אשר לא כלל בדוחותיו הכספיים הקודמים גילוי מלא אודות ההנחות העיקריות ששימשו לאומדן השווי ההוגן נטו, בין במתכונת כאמור לעיל ובין במתכונת דומה אשר עומדת בדרישות הגילוי על-פי תקנים חשבונאיים, נדרש לעשות כן בדוחותיו הכספיים העיתיים הקרובים.

לעמדת סגל הרשות >> לחצו כאן

נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחום, לרבות בקשר עם הרגולציה החלה על תאגידים הפועלים בתחום הקנאביס הרפואי וחובות הדיווח של תאגידים כאמור.

דסק קנאביס
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +