הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

פרסום טיוטת תקנות חדשה לתחום הפסולת המסוכנת

מרכז מדיה

פרסום טיוטת תקנות חדשה לתחום הפסולת המסוכנת

26 ספטמבר 2021

לקוחות וידידים יקרים,

נעדכנכם שהמשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה להערות הציבור טיוטת תקנות לרפורמה בתחום הפסולת המסוכנת. לאחר אישורה, הטיוטה תחליף את תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) משנת 1990,אשר יבוטלו.

להגשת הערות לטיוטת התקנות עד ליום 14 באוקטובר 2021  >>  לחץ כאן.

לעיון במסמכים שצורפו לטיוטת התקנות >> מסמך הרחבה לתוספת השלישית ; דוח RIA בנושא סיווג קרקע מזוהמת וטיפול בה מינואר 2021 ודו"ח טיוב רגולציה משנת 2017.

להלן, בתמצית, עיקרי הרפורמה המוצעת וחידושיה לעומת המצב החוקי כיום:

1. שינוי הגדרת פסולת מסוכנת: התקנות הנוכחיות מגדירות פסולת מסוכנת ככל חומר מסוכן, כהגדרתו ב"ספר הכתום" של האו"ם, בכל ריכוז. לעומת זאת, הטיוטה המוצעת מציעה הגדרה מהותית – "פסולת מסוכנת" תוגדר כפסולת המכילה חומר מסוכן וגם נושאת אחת מ-14 תכונות הסיכון המקובלות (נפיץ, מחמצן, דליק, מסרטן וכיו"ב).

בנוסף, התקנות מחילות חובות שונות על יצרן פסולת מסוכנת (או בעל פסולת מסוכנת), ביחס לסימון פסולת מסוכנת, לסיווג פסולת במועדים ובתנאים, לבדיקת הסיווג (ע"פ התוספת השלישית), לבחינה נוספת (פריטי מראה) וכיוב'.

סיווג הפסולת כמסוכנת יבוצע לפי רשימת הפסולת האירופית European Waste Catalogue (ראו עוד בהקשר זה את המדריך לסיווג פסולת מסוכנת שפרסם המשרד להגנת הסביבה בעבר). לפיכך, בניגוד למצב כיום, המשרד מבהיר בדברי ההסבר לטיוטה כי לפי הטיוטה ייתכן ופסולת תכיל חומר מסוכן אך לא תוגדר מסוכנת, שכן למשל, לחומר מסוכן זה אין תכונות סיכון או כי ריכוזו בכלל הפסולת נמוך.

2. קרקעות מזוהמות: קרקע שאינה חפורה תסווג כמזוהמת על ידי השוואת ריכוז החומרים המסוכנים שבה לערכי סף לחומרים מזהמי קרקע (VSL), ובמידה ויהיו חריגות מערכים אלה, הם יושוו לערכים מבוססי סיכון Tier 1 במסמך IRBCA.

בנוסף, יצרני פסולת המנויים בתוספת החמישית (מדובר ברשימה ארוכה של קטגוריות תעשייתיות, לרבות בתחום המתכות, הכימיה, האנרגיה ועוד), יחויבו בעריכת סקרי קרקע תקופתיים.

3. פינוי פסולת מזוהמת: הטיוטה מותירה על כנה את ברירת המחדל לפיה נדרש לפנות פסולת מסוכנת לא יאוחר מ-6 חודשים ממועד היווצרותה או מהמועד בו הגיעה לחזקת יצרן או בעל הפסולת (ניתן לקבל ארכה בתנאים מסוימים). הפינוי ייעשה לאתר טיפול מורשה – כלומר, תבוטל ברירת המחדל לפינוי לרמת חובב, ולא יידרש עוד לקבל אישור פרטני לפינוי (או אישור רוחבי למתקן הטיפול מהמשרד). יצרן הפסולת או בעל הפסולת בעל היתר מתאים רשאי גם לטפל בפסולת בעצמו.

 

4. תוצרי לוואי: הטיוטה מגדירה לראשונה את המונח "תוצר לוואי" שנוצר מתהליכי ייצור, כאשר אותו תוצר לוואי לא ייחשב כפסולת וניתן יהיה לעשות בו שימוש גם מחוץ לאתר בו נוצר, וזאת בכפוף לעמידה במספר תנאים הקבועים בטיוטה.

הטיוטה המוצעת קובעת הסדר חדש ועדכני לתחום שהוסדר עד כה בחקיקה מיושנת שלא התאימה להתפתחויות הסביבתיות והטכנולוגיות. עם זאת, במסגרת עדכון זה גם פורטו והורחבו באופן משמעותי חובות יצרני ובעלי הפסולת המסוכנת – לרבות בנושא טיפול בקרקע מזוהמת – ובהתאמה הורחבו החשיפות המשפטיות הנלוות לעיסוק בפסולת מסוכנת.

 

נשמח לסייע בכל שאלה בעניין.
הסקירה שלעיל נועדה להציג את עיקרי טיוטת התקנות החדשה ואינה בבחינת חוות דעת או ייעוץ משפטי.

מחלקת איכות הסביבה וייצור תעשייתי
הרצוג פוקס נאמן

ד"ר רות דגן | שותפה
ראש מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי

daganr@herzoglaw.co.il  

 

 

חן תירוש | שותפה
מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי
tiroshh@herzoglaw.co.il

 

לאתר פורום רגולציה סביבתית >> לחצו כאן

חפשו לפי +