הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

פורסם הסדר חדש להארכת תוקפם של אישורים רגולטוריים בשל משבר הקורונה

מרכז מדיה

פורסם הסדר חדש להארכת תוקפם של אישורים רגולטוריים בשל משבר הקורונה

14 ינואר 2021

לקוחות וידידים יקרים,

על רקע משבר הקורונה והמגבלות שהוטלו על הפעילות העסקית במהלך השנה האחרונה, הממשלה והרגולטורים השונים פרסמו חוקים, תקנות והנחיות להקלה על עסקים ועל סקטור התעשייה, ובהם גם הוראות להארכת תוקפם של אישורים והיתרים רגולטוריים.

בהמשך לכך, נעדכן כי ביום 12.1.2021 פורסם תיקון לחוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), תש"ף-2020, הקובע הארכות תוקף אוטומטיות לאישורים רגולטוריים. החוק חל על אישורים רגולטוריים סביבתיים ותפעוליים כגון רישיון עסק, היתר רעלים, היתר פליטה והיתר כיבוי אש.  

לנוסח תיקון החוק >> לחצו כאן

להלן יובאו עיקרי ההסדר החדש שנקבע בתיקון לחוק:

 • אישורים רגולטוריים שמועד פקיעת תוקפם המקורי חל בין 1 בספטמבר 2020 ל-30 בספטמבר 2021 יוארכו אוטומטית בהתאם לתוקף הרישיון המקורי:
  – אישור רגולטורי שניתן לתקופה של עד שנה – יוארך ב-3 חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי;
  – אישור רגולטורי שניתן לתקופה של בין שנה ל-3 שנים – יוארך ב-6 חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי;
  – אישור רגולטורי שניתן לתקופה של 3 שנים או יותר – יוארך ב-12 חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי.

 

 • אישורים רגולטוריים המפורטים בתוספת הרביעית לחוק מוחרגים ממתווה ההארכה שתואר לעיל ועליהם יחול הסדר שונה בהתאם לקבוע פרטנית בתוספת. לדוגמה, ביחס להיתרי פליטה מכוח חוק אוויר נקי והיתרים זמניים לפי חוק רישוי עסקים נקבע ההסדר הבא:​
  – היתר פליטה שתוקפו יפקע עד 30 ביוני 2021, יוארך ב-9 חודשים, ובלבד שהבקשה לחידוש ההיתר הוגשה עד ל-31 בדצמבר 2020;
  – היתר פליטה שתוקפו יפקע בתקופה שמיום 1 ביולי 2021 ועד יום 30 בספטמבר 2021 או עד יום 31 בדצמבר 2021 (לשון החוק לא ברורה ביחס לתקופה) יוארך ב-6 חודשים, ובלבד שהבקשה לחידוש ההיתר הוגשה עד שנה לפני מועד פקיעת ההיתר המקורי;
  – היתר זמני שניתן לתקופה של עד 180 ימים ועתיד לפקוע בתקופה שבין יום 12 בינואר 2021 ל-30 בספטמבר 2021 יוארך עד ל-1 ביולי 2021 או בשלושה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי (לפי המאוחר);
  – היתר זמני שניתן לתקופה של מעל 180 ימים ועתיד לפקוע בתקופה שבין יום 12 בינואר 2021 ל-30 בספטמבר 2021 יוארך ב-6 חודשים ממועד הפקיעה המקורי.

 

 • ההסדרים הנ"ל לא יחולו על אישורים רגולטוריים המנויים בתוספת השישית לחוק, כדוגמת רישיונות לפי חוק המים, תשי"ט-1959.

 

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה בעניין תוקפו של רישיון או היתר בהתאם להוראות החוק החדשות.

מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי
הרצוג פוקס נאמן.

האמור לעיל נועד לתמצת את עיקרי התיקון לחוק ואינו בבחינת חוות דעת או ייעוץ משפטי.

 

ד"ר רות דגן | שותפה
ראש מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי
daganr@herzoglaw.co.il  

 

חן תירוש | שותפה
מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי
tiroshh@herzoglaw.co.il

 

 

חפשו לפי +