מרכז מדיה

עדכון לקוחות | קרנות גידור | הבהרות וחידושים שחשוב לדעת

28 יולי 2019

ביום 17 ביולי 2019 פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") שני פרסומים בקשר לקרנות גידור. האחד עניינו הבהרות בנוגע ליחס בין תחולת חוק השקעות משותפות וחוק ניירות ערך, והשני קול קורא לציבור להעלאת רעיונות והצעות לצורך גיבוש מתווה להצעת קרן נאמנות אלטרנטיבית מסוג "קרן גידור בנאמנות".
א. הבהרות בנוגע ליחס בין תחולת חוק השקעות משותפות וחוק ניירות ערך: 
כלל האצבע, אם זה נראה כמו ברווז,  הולך כמו ברווז ועושה קולות של ברווז –  זה ברווז: לעמדת הרשות לכינויו של הגורם המגייס כספים מהמשקיעים אין נפקות בהיבט של תחולת חוק השקעות משותפות וחוק ניירות ערך, הרשות תבחן את מאפייני ההסדר לצורך קביעת ההסדר החוקי החל על הפעילות. באופן דומה, לעמדת הרשות, עצם התאגדותו של הסדר לפי דין מסוים, או עצם התאגדותו של הסדר בחו"ל לפי דין זר, אינם מהווים אסדרה על פי דין אחר הפוטרת מתחולת חוק השקעות משותפות (כך לדוגמא, ובניגוד לדעה הרווחת, התאגדות ע"פ פקודת השותפויות לא מוציאה את ההסדר מתחולת החוק). לא זו אף זו, פיצול מלאכותי לישויות משפטיות שונות אינו יכול לשמש לעקיפת הוראות החוק, ובפרט אינו יכול לשמש לעקיפת מבחני התחולה הקובעים מספר משקיעים מקסימלי.לעניין הקביעה בחוק השקעות משותפות בנאמנות לפיה החוק לא יחול על הסדר שמספר המשתתפים בו אינו עולה על 50 ושנעשה ללא פניה לציבור,  מבהירה הרשות לראשונה כי בהתאם לתכלית החוק, במניין 50 המשתתפים כאמור, לא יובאו בחשבון משקיעים "כשירים" כהגדרתם בחוק ניירות ערך. עוד עולה מעמדת הרשות כי הסדרים בהם מספר המשקיעים שאינם כשירים עולה על 50, יוכלו להמשיך לפעול מחוץ לתחולת החוק, ובלבד שהחל ממועד העמדה, לא יגויסו משקיעים נוספים שאינם כשירים.ב. קול קורא – מתווה להצעת קרן נאמנות אלטרנטיבית מסוג "קרן גידור בנאמנות":
בקול קורא זה מבקשת הרשות לבחון את פתיחת האפשרות להצעה של מוצר השקעה חדש תחת חוק השקעות משותפות בנאמנות – קרן גידור בנאמנות. הרשות מבקשת לקבל את התייחסות הציבור הרחב והפעילים בשוק ההון לכל היבט העשוי לדעתם להיות רלוונטי לנושא האמור, ובכלל זה: הביקוש למוצר; מאפייני הקרן; היקף ורמת הגילוי הנדרשת; סיכונים; תגמול ומוצרים נלווים (לדוגמא: אגד קרנות גידור).

הצעות ניתן להעביר לרשות ניירות ערך עד ליום 30 בספטמבר 2019.

חפשו לפי +