הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות חשוב | רפורמת הייבוא

מרכז מדיה

עדכון לקוחות חשוב | רפורמת הייבוא

14 יוני 2022

לקוחות ועמיתים יקרים,

ברצוננו להביא לידיעתכם מספר עדכונים בתחום התקינה:

1. הרפורמה בתקינה

רקע
ביום  1 ביוני, 2022 נכנסה לתוקף הרפורמה בתקינה שאושרה בשלהי שנת 2021 במסגרת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו– 2022), התשפ"ב-2021 ("חוק ההסדרים"), כחלק מרפורמה מקיפה ומשמעותית בתחום הייבוא.

מטרת הרפורמה היא להקל על תהליכי היבוא לישראל, להסיר חלק מחסמי הייבוא, להגביר את ההיצע של המוצרים המיובאים לישראל, להוזיל עלויות וליצור תחרות בשוק. לצד זאת, הוטלה אחריות רבה יותר על היבואנים לעמידת המוצרים בדרישות הרגולציה הרלבנטית וניתנו סמכויות אכיפה משמעותיות למינהל התקינה, לרבות סמכויות להטלת עיצומים כספיים בסכומים גבוהים מאוד.

מסלול התאמה לתקינה זרה
בעקבות הרפורמה, היבואן כבר איננו מוגבל רק למסלול התקינה הישראלי (מסלול התאמה לתקן רשמי בהתאם לקבוצות ייבוא), אלא הוא רשאי מעתה לבחור במסלול חלופי של התאמה לתקינה זרה (המכונה: "קסיס").

מסלול התאמה לתקינה זרה הוא מסלול חדש וחשוב, במסגרתו ניתן לייבא מוצרים על בסיס התאמה לתקינה זרה שאומצה בישראל בתקן רשמי.  אולם, לא כל התקנים נכללים במסלול זה, ופורסמו בהקשר זה "רשימה חיובית", הכוללת את התקנים שנכללים במסלול התקינה הזרה (ראו קישור מטה), ו-"רשימה שלילית", הכוללת את התקנים שהוחרגו מהמסלול (המנויים בתוספת השלישית לחוק התקנים, התשי"ג – 1953 ("חוק התקנים")). על מנת לייבא טובין במסגרת מסלול זה נדרשים להגיש תעודת בדיקה ממעבדה מוסמכת על ידי גוף החבר ב-ILAC או ממכון התקנים, כמפורט ברשימה החיובית וכן הצהרת יבואן לפיה הטובין במשלוח זהים לטובין אליהם מתייחסת תעודת הבדיקה. כמו כן נדרשים להגיש התחייבות לעמידה בדרישות הסימון בהתאם לדין הישראלי ולביצוע התאמה לרשת החשמל בישראל, ככל שרלבנטי.

מסלול התאמה לתקן רשמי
במסגרת צו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא), התשפ"א-2021, התבצעו שינויים רבים במסלול ההתאמה לתקן רשמי שבאים לידי ביטוי במעבר של תקנים רבים מקבוצת יבוא 1 (טובין שרמת הסיכון הטמונה בהם הינה הגבוהה ביותר, בה נדרשים אישור דגם ובדיקת כל משלוח) לקבוצות המקלות יותר – קבוצת יבוא 2 (טובין שרמת הסיכון בהם היא בינונית, בה נדרשים אישור דגם והצהרת היבואן על כך שהטובין במשלוח זהים לדגם שאושר ועומדים בדרישות התקנים הרשמיים החלים עליהם) וקבוצת יבוא 3 (טובין שרמת הסיכון בהם היא נמוכה, בה נדרשת רק הצהרה בדבר התאמת הטובין לדרישות התקן הרשמי החל עליהם). בהקשר זה נציין כי קבוצה 4 כוללת טובין שמיועדים לשימוש בתעשייה בלבד ולא על ידי צרכנים, שיינתן לגביהם פטור מראש מעמידה בתקן רשמי.

פטורים
במסגרת הרפורמה נקבעו גם פטורים מדרישות סימון בתקן רשמי ומחובת שמירת תיק מוצר ביחס למוצרים שאינם מיועדים לשיווק ולהפצה לציבור, וכן פטור מחובת עמידה בתקן רשמי לגבי יצור או יבוא של מוצרים שמיועדים ליצוא או למחקר או פיתוח כהגדרתם בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-1984.

תיק מוצר

חשוב להזכיר כי קיימת דרישה לשמירת תיק מוצר וכי האכיפה בהקשר זה צפויה להיות מוגברת, ולכן חשוב לוודא קיום דרישה זו. זו לא דרישה חדשה במסגרת הרפורמה, במסגרתה פורסם עדכון לדרישות תיק מוצר לדגם, אלא היא קיימת משנת 2018.

עדכון הנחיות הממונה על התקינה
עוד במסגרת הרפורמה עודכנו הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי, אותן חשוב להכיר (ראו קישור מטה).

2. עדכון הוראת מנכ"ל 2.6

ביום 12 ביוני, 2022 נכנסה לתוקף הוראת מנכ"ל 2.6 העדכנית. הוראה זו מסדירה את נושא מתן הפטורים הניתנים על ידי משרד הכלכלה והתעשייה מכוח סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי, התשע"ד-2014 לטובין המיובאים ביבוא מסחרי מהצגת רישיון יבוא או אישור עמידה בתקן רשמי, בהתאם לעילות המפורטות בהוראה. הוראה קובעת מדיניות טיפול אחידה בבקשות למתן פטור כאמור ומסדירה את נהלי הטיפול בבקשות אלו. בהוראה העדכנית נוספו עילות חדשות כגון יבוא של ציוד רפואי חשמלי או ציוד נלווה המיועדים לניסוי קליני, יבוא טובין עבור הקמה ותחזוקה של תשתית לאומית  והקלות ליבואנים, כגון אפשרות לקבלת פטור דו שנתי.

לפרסום חוק ההסדרים ברשומות- לחץ כאן;
לצו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא), התשפ"א-2021– לחץ כאן;
לרשימת התקנים המאושרים ליבוא תחת מסלול תקינה בינלאומית ("הרשימה החיובית") – לחץ כאן; לרשימת התקנים שאינם מאושרים ליבוא תחת מסלול זה ("הרשימה השלילית"), המופיעים בתוספת השלישית לחוק התקנים – לחץ כאן;
להנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי- לחץ כאן;
להוראת מנכ"ל 2.6 – לחץ כאן.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא​.

בברכה,
הרצוג פוקס ונאמן

 

נורית דגן | שותפה
טל': 03-6922817
dagan@herzoglaw.co.il

 

אוהד אלקסלסי | שותף
טל': 03-6922817
elkeslassyo@herzoglaw.co.il

 

אולגה פרי | עו"ד
טל': 03-6922817
peryo@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +