הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות – הקורונה ומקומות העבודה

מרכז מדיה

עדכון לקוחות – הקורונה ומקומות העבודה

26 ינואר 2022

לקוחות ועמיתים יקרים,

אנו מוסיפים לעדכן אתכם באופן שוטף בנוגע להתפתחויות השונות המשפיעות על מקומות העבודה, נוכח המשך התפשטות נגיף הקורונה.

עדכון מתווה תשלום דמי הבידוד

בחודש נובמבר 2020 נקבע לראשונה בחוק הסדר הנוגע לתשלום לעובדים השוהים בבידוד (שאינם מאומתים לנגיף הקורונה). זאת, בהמשך לפסק דין של בית המשפט העליון, שהורה על ביטול ההסדר שנהג עד אז, לפיו מי ששהה בבידוד היה זכאי לתשלום דמי מחלה, מכוח תעודת מחלה קולקטיבית שהוצאה על ידי משרד הבריאות.

• בהסדר המקורי שעוגן בחוק נקבע, בין היתר, כי עובדים השוהים בבידוד (שאינם מאומתים לנגיף הקורונה) יהיה זכאים לתשלום דמי בידוד, בשיעור דומה לדמי המחלה להם זכאי העובד על פי הדין (או לפי הסדר מיטיב החל עליו). עוד נקבע בהסדר זה מנגנון, לפיו יוכלו ככלל מעסיקים לקבל שיפוי מהמדינה בגין 50%-75% מדמי הבידוד ששילמו לעובדיהם (כתלות בגודלו של המעסיק).

• בחודש אוגוסט 2021, שעה שחיסון האוכלוסייה בישראל היה בעיצומו, נקבע בחוק הסדר, לפיו הופחת שיעור הזכאות לדמי בידוד ל-75% משווי דמי המחלה במקרים של עובדים שאינם מחוסנים או מחלימים.

• נוכח היקף התפשטות זן האומיקרון והיקף ימי הבידוד שנגזר מכך, התקבל ביום 25 בינואר 2022 בכנסת בקריאה שנייה ושלישית תיקון נוסף לחוק. במסגרת זאת, תוקנה בין היתר ההגדרה של עובד מחוסן, כך שגם עובד שקיבל את כל מנות החיסון הנדרשות לצורך הכרה בו כמחלים, אך טרם חלף פרק הזמן בו הוא יוכר באופן פורמאלי ככזה, יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד מלאים (ולא תשלום של 75% בלבד).

• ביחס לימי בידוד במהלך פרק הזמן שמיום 21 בדצמבר 2021 ועד סוף חודש ינואר 2022 נקבעה הוראת שעה, לפיה מדמי הבידוד שישולמו לעובד לא יופחת תשלום עבור יום אחד, כפי שנקבע בהסדר שנהג קודם לכן. במקביל, נקבע כי המדינה תשפה את המעסיקים באופן מלא עבור דמי הבידוד שישולמו לעובד בגין אותו יום שלא יופחת מדמי הבידוד. בשים לב לכך, אף לא יופחת אותו יום ממכסת ימי המחלה של העובד, כפי שנקבע בהסדר הקודם.

• יודגש, כי ההסדר האמור ביחס לתשלום דמי בידוד לעובדים נוגע למי ששוהה בבידוד ואינו מאומת לנגיף הקורונה. עובדים השוהים בבידוד כיוון שנדבקו בנגיף (בין שיש להם תסמיני מחלה ובין שאין להם תסמינים) זכאים נכון להיום לתשלום דמי מחלה על פי הוראות הדין (או הסדר מיטיב החל עליהם). עתירה בנוגע לחובת מעסיקים לשלם דמי מחלה לעובדים שנמצאו מאומתים לנגיף הקורונה ושוהים בבידוד הגם שאין להם תסמיני מחלה, מבלי שקיים מנגנון שיפוי בהקשר זה, הוגשה לבית המשפט העליון.

• במקביל, נקבע לראשונה בחוק הסדר הנוגע לתשלום דמי בידוד לעצמאים, בגין הימים בהם שהו בבידוד (לרבות עקב כך שהם נדבקו בנגיף הקורונה). במסגרת זאת נקבע, כי תשלום דמי הבידוד לעצמאים ייעשה על ידי המוסד לביטוח לאומי. גובה דמי הבידוד לעצמאי יהיה 570 ש"ח ליום (ו-75% מכך במקרה של עצמאי שאינו מחוסן או מחלים). הזכאות היא לשלושה ימי בידוד לעצמאי (וארבעה ימים בגין התקופה שמיום 21 בדצמבר 2021 ועד 31 בינואר 2022).

• מעסיקים להם שאלות הנוגעות לחובת תשלום דמי בידוד ואפשרות קבלת השיפוי בגין התשלום מוזמנים לפנות לקבלת ייעוץ פרטני.

היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

• ביום 16 בינואר 2022 חתמה שרת הכלכלה והתעשייה על הוראת שעה בדבר היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות, נוכח התפשטות זן האומיקרון.

• היתר כללי זה דומה בעיקרו להיתרים שפורסמו בשיא גלי התחלואה הקודמים. לפי ההיתר, ניתן יהיה בתקופת תוקפו (בשלב זה עד 14 בפברואר 2022) להעסיק עובד 67 שעות בשבוע עבודה (כולל שעות נוספות), ובלבד שכמות השעות הנוספות בחודש של אותו עובד לא תעלה על 90 שעות.

• עוד נקבע בהיתר, כי אורך יום העבודה של עובד לא יעלה על 12 שעות ביום, לרבות שעות נוספות, אולם שמונה פעמים בחודש ניתן יהיה להעסיק את העובד במשך 14 שעות ביום (תוך מתן הפסקה של רבע שעה לפחות בין השעות ה-12 וה-14).

• ההיתר יחול במקומות עבודה (שאינם בתחומי התחבורה והבנייה) הנדרשים להעסקת העובדים בשעות נוספות בשים לב להתפרצות זן האומיקרון. כחלק מכך, ההיתר יחול על מי שמעסיק מעל 20 עובדים אם: (1) לפחות 20% ממצבת עובדיו נעדרו מהעבודה, בנסיבות שאינן תלויות במעסיק וכאשר לא ניתן לבצע את העבודה באמצעות העובדים הקיימים ללא העבודה בשעות הנוספות; או (2) מדובר במקום עבודה בו מועסקים עובדים במשמרות ונעדרו יותר מ-20% מהעובדים באותה המשמרת, בנסיבות שאינן תלויות במעסיק וכאשר לא ניתן לבצע את העבודה באמצעות העובדים האחרים באותה משמרת ללא העבודה בשעות הנוספות.

 

נוסיף ונעדכן בהתפתחויות הנוגעות להשפעת נגיף הקורונה על מקומות העבודה.

מחלקת דיני עבודה
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +