מרכז מדיה

עדכון לקוחות | אושרה בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק שירותי תשלום

2 ינואר 2019

נבקש לעדכנכם כי ביום 31 בדצמבר, 2018, אושרה בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק שירותי תשלום, התשע"ח-2018, לאחר הליך חקיקה מהיר ואינטנסיבי בוועדת הרפורמות של הכנסת. 

חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019 (כפי שיפורסם בנוסחו הרשמי), יחליף את חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986, ומסדיר את היחסים החוזיים וההגנות הצרכניות החלים על מתן שירותי תשלום, בין נותן שירותי התשלום לבין לקוחותיו.

נותני שירותי התשלום עליהם יחול החוק כוללים, בין היתר בנקים, חברות כרטיסי אשראי, סולקים, אפליקציות תשלומים, מאגדים ועוד, והחוק יחול על כלל אמצעי התשלום המתקדמים. לפיכך לחוק השפעה משמעותית על גופים אלו ועל תחום שירותי התשלומים.

החוק מסדיר את מערכת היחסים שבין נותן שירותי התשלום (מנפיק אמצעי תשלום או מנהל חשבון תשלום) לבין הלקוח המשלם וכן את מערכת היחסים שבין נותן שירותי התשלום (הסולק או מנהל חשבון תשלום) לבין מקבל התשלום (המוטב),  וכן קובע הוראות כלליות לעניין הוראות תשלום, ביצוע פעולות תשלום, והסדרי האחריות הנוגעים להן.

החוק מתבסס על חוק כרטיסי חיוב וכן על האסדרה האירופית בנושא, בהתאם לעקרונות שנקבעו בדירקטיבה האירופית PSD2, והוא צפוי להיכנס לתוקף שנה לאחר פרסומו ברשומות.

יצוין כי תזכיר החוק שפרסם משרד האוצר לעניין הפיקוח והרישוי של נותני שירותי תשלום, נמצא עדיין בדיונים פנים-ממשלתיים לאחר שמיעת הערות הציבור וצפוי כי יונח על שולחנה של הכנסת הבאה בסמוך לאחר כינונה.

משרדנו ליווה באופן הדוק את כל הליכי החקיקה הנוגעים לחוק שירותי תשלום, כולל השתתפות בדיונים בוועדות הכנסת, מתן הערות לטיוטות החקיקה וכן מלווה את ההסדרה לעניין הפיקוח והרישוי על נותני שירותי התשלום, בהתבסס על מומחיותנו הרבה בתחום.

לנוסח החוק שאושר בקריאה שנייה ושלישית – לחצו כאן.

לתזכיר החוק לעניין הפיקוח והרישוי של נותני שירותי התשלום – לחצו כאן.

חפשו לפי +