מרכז מדיה

טיוטת צו איסור הלבנת הון

19 ינואר 2021

הצעת תיקון לצו איסור הלבנת הון – החלת חובות על נותני שירות בנכס פיננסי ותיקונים בחובות נותני שירותי אשראי

לקוחות ועמיתים נכבדים,

בימים אלה החל הדיון בוועדת חוקה וחוק ומשפט ("הוועדה") בהצעת תיקון לצו איסור הלבנת הון החל על נותני שירותי אשראי (טיוטת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשפ"א-2020) ("טיוטת התיקון").

התיקון נועד בעיקרו להחיל חובות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור אף על נותני שירות בנכס פיננסי (בדרך של הרחבת הצו החל על נותני שירותי אשראי ("צו הנש"א") אף על סקטור זה בהתאמה), וכן לעדכן הוראות בכמה מהחובות החלות כיום על נותני שירותי אשראי בצו הנש"א.

החלת חובות איסור הלבנת הון ייעודיות על סקטור נותני שירות בנכס פיננסי, מהווה צעד משלים לכניסתן לתוקף ביום 1 באוקטובר 2018 של הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסים מוסדרים), התשע"ו-2016 (שמסדיר את הוראות הרישוי, האסדרה, הפיקוח והאכיפה על נותני שירותים פיננסיים), ולצירופו זה מכבר של "נותן שירותים פיננסיים" (הכולל אף את נותני שירות בנכס פיננסי) לרשימת הגופים הפיננסיים המנויים בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, החבים בחובות ייעודיות בתחום איסור הלבנת הון מכוחו.

נזכיר כי טיוטה לתיקון צו הנש"א הוגשה כבר בשנת 2018 לאישור הוועדה, אולם בעקבות פיזורה של הכנסת ה-20 הדיון בה התעכב. כאמור, בימים אלה נשלחה טיוטת תיקון עדכנית לאישור הוועדה. מרבית התיקונים בטיוטה זו לעומת קודמתה משנת 2018, עניינם בהוספת והתאמת דרישות פרטניות בתחום המטבעות הוירטואלים וההעברות האלקטרוניות, וזאת על רקע פרסומי המלצות ארגון ה-FATF בנושאים אלה.
נבקש להסב תשומת לבכם לשני הדגשים הבאים:

א.סוגיית תחולת הצו – בטיוטת הצעת התיקון לצו שהועברה לוועדה במקור הוצע לקבוע כי  בשונה מהמצב הנוכחי, בו הצו חל רק על מי שחייב ברישיון למתן אשראי על פי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים, הצו יחול על כל מי שעוסק במתן שירותי אשראי (ועם תיקון הצו אף על העוסק במתן שירות בנכס פיננסי) על פי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים (למעט גורמים הכפופים לחובות על פי חוק איסור הלבנת הון כגון בנקים, חברי בורסה וכד'), אף אם הוא פטור מחובת רישוי מסיבה כלשהי (דוגמת תקנות הפוטרות אותו מרישוי כאמור). לקביעה זו השלכות מהותיות, שכן משמעה היא החלת הצו, על כל המשתמע מכך, אף על גורמים כאמור. אולם, בדיון הוועדה שהתקיים ביום 18 בינואר, 2021, עדכנו נציגי רשות שוק ההון כי, לעמדתם, על הצו לחול רק על מי שחייב ברישיון על פי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים. עמדתם זו באה לידי ביטוי אף בנוסח עדכני של טיוטת התיקון לצו שנדונה בוועדה. עם זאת, בוועדה נשמעו אף עמדות אחרות של נציגי הממשלה בנושא, ובהתאם קיימת חשיבות רבה לעקוב אחר נוסחו הסופי של התיקון לצו.  

ב. טיוטת התיקון מצריכה בחינה קפדנית לצורך היערכות ליישומה, בפרט מצד נותני שירות בנכס פיננסי אך גם מצד נותני שירותי אשראי, בשים לב לתיקונים בחלק מהחובות הנוכחיות החלות עליהם. בכלל זה, בטיוטה העדכנית*:

 • עודכנה הגדרת "מקבל שירות בסכום נמוך" ל-"מקבל שירות מזדמן" ונוספה בה התייחסות לשירות בנכס פיננסי ושירות במטבע וירטואלי;
 • הורחבו הרשימות מולן נדרשת בדיקת פרטי זיהוי, אף לרשימות גורמים שהוכרזו כמסייעים להפצה ולמימון של נשק להשמדה המונית;
 • נוספו הגדרות חדשות, לרבות הגדרת "מטבע וירטואלי" לצורך הצו (מונח שעד כה לא הוגדר בחקיקה);
 • עודכנה אפשרות הסתייעות במיקור חוץ לצורך זיהוי פנים אל פנים, תוך אזכור חובת התקשרות לשם כך;
 • נקבעו הוראות בדבר פטור חלקי לרישום פרטי זיהוי והצהרה של נהנה ובעל שליטה ביחס לסוגי לקוחות מסוימים (ביניהם גופים מפוקחים בתחום איסור הלבנת הון);
 • נקבע סעיף דרישות מפורט להעברות אלקטרוניות והעברות של מטבע וירטואלי;
 • עודכנו פרטי הדיווח הנדרשים בדיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור;
 • נקבעו הוראות תחילה ומעבר מפורטות;
 • עודכנה רשימת הפעולות שיכול שייראו כפעולות בלתי רגילות לפי הצו;
 • הוצע תיקון המרחיב את רשימת המדינות והטריטוריות המנויות בתוספת הראשונה לצו;
 • הוטלו כאמור חובות על נותני שירות בנכס פיננסי (מעבר לאמור לעיל), ועוד.

 

לאור הנאמר בדיון שהתקיים בוועדה, ניכרת שאיפה מצד גורמי החקיקה והרשויות הרגולטוריות המעורבות בה, להשלים את גיבוש נוסח התיקון לצו ולאשרו כבר בתקופה הקרובה. בעדכון זה אנו מבקשים להסב את תשומת לבכם לדבר קיום הטיוטה ולקידומה, ולצורך בהיערכותכם בנושא. משרדנו ימשיך כמובן לעקוב אחר הדיונים בוועדה ונשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בנושא. 

לקישור לטיוטת הצו המקורית שהוגשה לאישור הוועדה >> לחצו כאן

* לקישור לטיוטת התיקון המעודכנת קודם לדיון הוועדה ביום 18.1.2021 (כפי שפורסמה באתר הוועדה): [הטיוטה כוללת הערות הייעוץ המשפטי לוועדה] >> לחצו כאן

יודגש כי טיוטת התיקון לצו עודה עוברת שינויים בעקבות הערות שהועלו בדיון בוועדה ביום 18.1.2021, וכן ייתכנו שינויים בה בדיוני הוועדה בהמשך. בהתאם, הנוסחים שלעיל אינם נוסחים סופיים אלא טיוטות בלבד כפי שפורסמו באתר הוועדה, קודם לדיון ביום 18.1.2021.

נשמח לייעץ ולסייע בנושא זה ובכלל ההשלכות של תיקון הצו.
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +