הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

הצעת החוק להסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום אושרה בקריאה ראשונה בכנסת

מרכז מדיה

הצעת החוק להסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום אושרה בקריאה ראשונה בכנסת

30 מרץ 2023

לקוחות וידידים נכבדים,

נבקש להביא לתשומת ליבכם כי ביום 27 במרץ 2023, אושרה בקריאה ראשונה בכנסת, הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 ("הצעת חוק התוכנית הכלכלית") והיא צפויה לעבור להכנה בידי ועדות הכנסת הרלוונטיות לקראת קריאה שנייה ושלישית.

במסגרת הצעת חוק התוכנית הכלכלית, מוצע לחוקק את חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג-2023 ("הצעת החוק") ,אשר מטרתו אסדרת הרישוי והפיקוח על מתן שירותי תשלום ושירותי ייזום תשלום בידי גופים חוץ-בנקאיים. הצעת החוק צפויה להיות מאושרת בהליך חקיקה מהיר וייעודי הנלווה לתקציב השנתי של מדינת ישראל, עד סוף מאי 2023, והיא צפויה להיכנס לתוקף שנה אחרי פרסומה בנוסח סופי.

השירותים שמוצע לאסדרם תחת הצעת החוק כוללים את השירותים הבאים: ניהול חשבון תשלום; הנפקה של אמצעי תשלום; סליקה של פעולת תשלום; וכן שירות ייזום תשלום (במונחים כלליים – ייזום הוראת תשלום, בחשבון תשלום המנוהל בידי מנהל חשבון תשלום, לבקשת הלקוח-המשלם) ("שירותי תשלום וייזום תשלום").

אנא ראו מטה סיכום תמציתי של חלק מההוראות המוצעות במסגרת הצעת החוק:

• רישוי

° חובת רישיון או אישור. ככלל, גופים המספקים שירותי תשלום או שירותי ייזום תשלום יפוקחו על-ידי רשות ניירות ערך ("הרשות") ויידרשו לקבל רישיון חברת תשלומים או רישיון/אישור ייזום בסיסי (לפי העניין) לצורך מתן השירותים.

סוגים מסוימים של גופים בעלי רישיון פיננסי ישראלי, המבקשים לעסוק בשירות ייזום בסיסי (כהגדרת מונח זה בהצעת החוק), יידרשו לקבל אישור מאת המאסדר העיקרי הרלוונטי שלהם, ויפוקחו בהתאם להוראות הצעת החוק, על ידו ("בעלי אישור").

° פטורים. ככלל, חובת הרישוי לא תחול ביחס לסוגים מסוימים של גופים. אלה כוללים, בין היתר, תאגידים בנקאיים וכן בעלי רישיון "נותן שירותי תשלום יציבותי" לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 ("חוק הבנקאות"). קטגוריה אחרונה זו, כוללת את שלוש חברות כרטיסי האשראי הישראליות הגדולות (ישראכרט, מקס וכאל) שיישארו תחת הפיקוח של בנק ישראל ויקבלו רישיון של "נותן שירותי תשלום יציבותי" לפי חוק הבנקאות, חלף רישיון ה-"סולק" הקיים שלהם. בנוסף, מוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע גופים נוספים שחובת רישיון או אישור לא תחול עליהם.

° היתר שליטה. שליטה בחברת תשלומים מחייבת היתר שליטה מאת הרשות.

 

• פעילותם של בעל רישיון ובעל אישור מאת הרשות.

° עיסוקים נוספים של חברת תשלומים. חברת תשלומים תהיה רשאית לעסוק במתן שירותי כספומט, בהמרת כספים אגב שירות תשלום או במתן אשראי אגב פעולת תשלום, בלא צורך ברישיון נוסף לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 (להלן: "חוק שירותים פיננסיים מוסדרים"). עוד מוצע כי מתן אשראי אגב פעולת תשלום, בידי חברת תשלומים, יהיה כפוף להתקיימות תנאים מסוימים (כמפורט בהצעת החוק).

יחד עם זאת, הייתה חברת תשלומים בעלת רישיון למתן אשראי או רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי, יחולו עליה הוראות חוק שירותים פיננסיים מוסדרים גם לעניין מתן אשראי אגב פעולת תשלום.

° מנגנוני אבטחה. חברות תשלומים ובעלי אישור מאת הרשות נדרשים לדאוג לקיומם של מנגנונים נאותים ומתקדמים לאבטחת מידע, ניהול סיכונים והגנת סייבר, ולעניין חברת תשלומים – גם המשכיות עסקית .

° שמירה והגנה על כספי לקוחות. ככלל, הצעת החוק מחייבת את חברות התשלומים לשמור על כספים שהתקבלו מלקוחותיה או בעבורם לצורך מתן שירותי תשלום, בחשבון ייעודי, לטובת לקוחותיה, אצל גוף מנהל, באופן נפרד מחשבונות שבהם מוחזקים כספי החברה ונכסיה.

° דרישות לעניין הון עצמי. בעל רישיון או בעל אישור מאת הרשות יחויבו לעמוד בדרישות שתקבע הרשות לעניין הון עצמי וכן בדרישות נוספות לעניין ביטוח או בטוחה אחרת, ככל שהרשות תקבע כאלו.

° הוראות וכללים של הרשות. מוצע כי הרשות תהא רשאית לקבוע הוראות שיחולו על בעל רישיון או בעל אישור מאת הרשות לשם יישום חובותיו, לרבות בעניינים אלה: טיפול בתלונות לקוחות ותיעודו; שמירת מסמכים; איתור מצבים של ניגודי עניינים בפעילותם של חברת תשלומים או יוזם בסיסי המפוקח על-ידי הרשות; ולעניין חברת תשלומים – גם הוראות שונות לעניין הדירקטוריון. כמו כן, מוצע כי הרשות תהא רשאית לקבוע כללים אודות סוגי עמלות שיגבו חברות תשלומים או בעל רישיון ייזום בסיסי, שיעורן והיקפן.

 

• הוראות מיוחדות לעניין התקשרות בין גופים העוסקים בסליקה והנפקה.

° אימוץ הוראות החלות על סולקים ומנפיקים מתוך החקיקה הבנקאית. מוצע לאמץ הוראות שונות מתוך החקיקה הבנקאית, החלות כיום (לפי העניין) על סולקים או מנפיקים של כרטיסי חיוב, כך שיחולו גם על סולקי כרטיסי חיוב גדולים או סולקים או מנפיקים שהם חברות תשלומים בעלי היקף פעילות רחב (לפי העניין וכהגדרת מונחים אלו בהצעת החוק). בנוסף, מוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע הוראות דומות ביחס לאמצעי תשלום נוספים (שאינם כרטיסי חיוב).

° נותן שירות להעברת כספים בין יחידים (שירות P2P) בעל היקף פעילות רחב. מוצע לקבוע כי "נותן שירות להעברת כספים בעל יחידים בעל היקף פעילות רחב" יידרש לאפשר ללקוח שהוא משלם להעביר כספים למוטב שהוא לקוח של נותן שירות להעברת כספים בין יחידים אחר; וכן יאפשר ללקוח שהוא מוטב לקבל כספים ממשלם שהוא לקוח של נותן שירות להעביר כספים בין יחידים אחר; הכול, על סמך פרט מזהה. רשימת הגופים שהם נותני שירות להעברת כספים בין יחידים שהם בעלי היקף פעילות רחב תפורסם על ידי כל מאסדר ביחס לגופים שבפיקוחו.

 

• שירותי ייזום.

הצעת החוק קובעת כי, ככלל, יש לחייב את מנהלי חשבונות תשלום למשלם לתת גישה לחשבון התשלום של המשלם, לנותני שירות ייזום בסיסי או לנותני שירות ייזום מתקדם כדי לייעל את תהליך כתיבת הוראות תשלום. זאת, באמצעות מערכת ממשק למתן הוראות תשלום בהתאם להוראות שיקבע המאסדר הפיננסי הרלוונטי המפקח על מנהל חשבון התשלום למשלם.

 

• הוראות נוספות.

° גופים זרים. הצעת החוק מאפשרת לגופים זרים להגיש בקשה לקבלת רישיון חברת תשלומים או רישיון ייזום בסיסי (ואינה מחייבת הקמת חברת בת ישראלית לצורך זה). בנוסף, ככלל, הרשות תהא רשאית להעניק רישיון לנותן שירותי תשלום בעל רישיון זר, אף אם אינו עומד בכל התנאים הקבועים בהצעת החוק לקבלת הרישיון; וכן לפטור בעל שליטה בנותן שירות זר כאמור מחובת קבלת היתר שליטה; אם שוכנעה כי הוראות הדין הזר והפיקוח על עיסוקם של בעלי רישיון שהם נותני שירות זרים, נותנים מענה הולם לעניינים המוסדרים בסעיפי הצעת החוק הרלוונטיים, והכול תוך שמירה על עניינם של הלקוחות ולאחר ששקלה הרשות טעמים שבטובת הציבור.

בנוסף, מוצע כי הרשות אף תהא רשאית לפטור בעל רישיון זר כאמור מהוראות מסוימות הקבועות בהצעת החוק, ככל שמצאה שנכון לעשות כן בשים לב לשיקולים כאמור.

° תחילה ותחולה. ככלל, תחילתו של החוק היא שנה ממועד פרסומו ("יום התחילה"). על אף האמור, ביחס לשירותי ייזום בסיסי, הוראות הצעת החוק יחולו, החל בתום שישה חודשים מיום התחילה; וביחס לעניין חובת מתן הגישה לחשבון התשלום למשלם, הוראות הצעת החוק יחולו, ביחס למנהל חשבון תשלום למשלם שהוא חברת תשלומים, בתום 24 חודשים מיום התחילה.

יצוין כי נקבעה חובה על שר האוצר לפרסם, 45 ימים לפחות לפני יום התחילה, תקנות פטור מחובת הרישיון או האישור, אשר יחול לגבי מי שעוסק במתן שירות תשלום בהיקף מצומצם, בסכום מוגבל, למספר לקוחות קטן, או במספר עסקאות קטן, כפי שייקבע השר בתקנות.

° הוראות מעבר. מוצע לקבוע הוראת מעבר לתאגידים שעסקו ערב יום התחילה במתן שירותי תשלום ("עוסקים ותיקים"), שתאפשר להם להגיש בקשת רישיון בתוך שלושה חודשים מיום התחילה ולהמשיך לעסוק בפעילותם, כל עוד לא ניתנה החלטת הרשות ביחס לבקשתם.

עוסקים ותיקים שהחזיקו ערב יום התחילה ברישיון למתן שירות בנכס פיננסי בהתאם לחוק שירותים פיננסיים מוסדרים או רישיון סליקה בהתאם לחוק הבנקים, יוכלו להמשיך לעסוק בפעילותם למשך 24 חודשים מיום התחילה, בכפוף לכך שמסרו לרשות הודעה (בהתאם לנדרש בהצעת החוק) והגישו בקשה לרישיון שירותי תשלום לפי החוק המוצע, עד 18 חודשים מיום התחילה.

המשך העיסוק בהתאם להוראות המעבר הנ"ל, מותנה בקבלת אישור הרשות על הגשת הבקשה לקבלת הרישיון.

° מטבעות וירטואליים. הצעת החוק עוסקת בשירותי תשלום המבוצעים ב-FIAT (הן שקל ישראלי חדש והן מטבעות זרים) בלבד, ואינה עוסקת במטבעות וירטואליים שהצעת החוק המתגבשת צפויה לא לחול עליהם. בהקשר זה, נציין כי שירותים פיננסיים מסוימים המבוצעים במטבעות וירטואליים עשויים להיות כפופים לחובת רישיון למתן שירות בנכס פיננסי לפי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים.

> לעדכון לקוחות קודם שלנו בנושא (מינואר 2022) אודות טיוטה קודמת להצעת החוק >> לחצו כאן

> להצעת החוק >> לחצו כאן

 

למשרדנו מומחיות רבה וניסיון רב שנים בתחום הרגולציה הפיננסית על כל גווניה ובליווי עסקאות ושיתופי פעולה שונים בתחום הפיננסי ובשוק התשלומים. אנו מלווים ועוקבים אחר כל ההתפתחויות הרגולטוריות במערכת הפיננסית ובתחום התשלומים, מסייעים ומייעצים לגופים המובילים בישראל ובעולם. נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בכל סוגיה בנושאים אלה, וכן בכל שאלה או הבהרה בהקשר זה.
מחלקת בנקאות ומימון
הרצוג פוקס נאמן
חפשו לפי +