מרכז מדיה

חוק ההסדרים – רפורמות משמעותיות לגבי החזקת מזומן

28 פברואר 2023

בתוכנית הכלכלית של הממשלה לשינויים מבניים בתקציב המדינה לשנת 2023-2024 (המכונה גם "חוק ההסדרים") נקבע כי יבוצעו תיקוני חקיקה שתכליתם צמצום השימוש במזומן.

תיקוני החקיקה מטילים סנקציות ראשוניות וחמורות על החזקת מזומן מעל רף שנקבע בחוק. התיקונים מאפשרים הטלת קנסות או עיצומים כספיים בהיקפים משמעותיים, וכן, במקרים מסוימים, תפיסת סכומי מזומן לצורכי חילוט. עוד קובעים תיקוני החקיקה, לראשונה, כי ניתן יהיה לתפוס ולחלט את המזומן במקרה בו בוצעו בקשר אליו עבירות מס בלבד. בנוסף קובעים תיקוני החקיקה, לראשונה, חובת דיווח לרשות המיסים בגין החזקת מזומן.

לקוחות וידידים נכבדים,

נבקש להביא לתשומת ליבכם כי ביום 23 בפברואר 2023, אושרה בישיבת הממשלה הצעת מחליטים בעניין שינויים מבניים בתוכנית הכלכלית לתקציב המדינה הקרוב ("חוק ההסדרים"). במסגרת חוק ההסדרים הוחלט לבצע תיקונים משמעותיים בחוק צמצום שימוש במזומן, התשס"ח-2018 ("חוק השימוש במזומן"). התיקונים מהפכניים במספר היבטים.

ההיבט הראשון הינו קביעת איסור פלילי על החזקת מזומן מעל לרף הקבוע בחוק, העומד, ככלל, על סך של 200,000 ₪. עוסק רשאי להחזיק סכום מזומן העולה על 200,000 ₪, עד גובה סכומי המזומן שהתקבלו אצלו ב-7 ימי העסקים שקדמו למועד האחזקה (הסכום שבו ניתן להחזיק על פי התיקון יכונה להלן "הסכום המותר בהחזקה").

עד כה, טרם נקבע בחוק איסור פלילי על החזקת מזומן.

הסנקציה על הפרת האיסור הפלילי הינה קנס בשיעור 30% (לאדם פרטי) או עיצום בשיעור 20% (לעוסק), מתוך הסכום העולה על הסכום המותר בהחזקה.

ההיבט השני הינו קביעת חובת דיווח שנתית לרשות המיסים על החזקת מזומן מעל לרף שנקבע בחוק (100,000 ₪). מדובר בקביעה ראשונית באופייה, שכן עד כה החזקת מזומן לא הקימה לכשעצמה חובת דיווח לרשות המיסים.

ההיבט השלישי הינו מתן אפשרות לתפוס ובהמשך לחלט סכומי מזומן שנמצאו, ועולים על הסכום המותר בהחזקה. בנוסף לכך, נקבע כי ניתן יהיה לתפוס זמנית ובהמשך לחלט סכום נוסף שלא דווח לרשות המיסים, עד ל-100,000 ₪.

על פי תיקון החקיקה, ניתן יהיה לתפוס את המזומן בתפיסה ראשונית, למשך 14 יום. בתקופה זו תוכל המדינה להגיש בקשה לבית המשפט להמשך תפיסת המזומן, בגין שורת עבירות המנויות בחוק.

תיקון נוסף שנקבע בחוק ההסדרים קובע כי ניתן יהיה להגיש בקשה להמשך תפיסת המזומן אם התקיים "יסוד סביר לחשד" שנעברה לגביו עבירת העלמת מס. הוראות התיקון אף קובעות, בצורה עקיפה ובדרך של הפנייה להוראות מסוימות בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) התשכ"ט-1969, כי ככל שבמסגרת הליך פלילי ייקבע כי נעברה עבירת מס הקשורה למזומן, תוכל המדינה לחלטו לצמיתות.

האפשרות לתפוס רכוש לצרכי חילוט, בגין חשדות לעבירות מס בלבד, נשללה עד כה בפסק דין של בית המשפט העליון (בש"פ 333/21 אבו ג'אבר).

בנוסף נקבעו הוראות נוספות העוסקות בחובות הדיווח של נותני שירותי מטבע למנהל רשות המיסים. הוראות אלו יאריכו את תקופת שמירת המידע לצרכי הדיווח לתקופה של שבע שנים (במקום שלוש שנים היום), יאפשרו לרשות המיסים להעביר את המידע לצוותי חקירה משותפים של רשות המיסים עם רשויות אחרות, וכן לעשות שימוש במידע לצורך חקירת עבירות מסוימות לפי פקודת המכס.

מועד הכניסה לתוקף של החקיקה האמורה הינו 01.01.2024.

נקבעו הוראות מעבר המאפשרות למי שהחזיק, טרם כניסת החוק לתוקף, מזומן מעל הסכום המותר בהחזקה, ודיווח עליו לרשות המיסים במועדים שנקבעו בחוק, להמשיך ולהחזיק מזומן מעל הסכום המותר בהחזקה, ובלבד שבכל שנה יפחית מסכומי המזומן המוחזקים על ידו סך של 72,000, עד לגובה הסכום המותר בהחזקה.

 

בברכה,
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +