מרכז מדיה

הנחיות נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה לקראת פרסום הדו"ח השנתי בעניין פערי שכר בין גברים לנשים

27 אפריל 2023

לקוחות וידידים יקרים,

ברצוננו להביא לידיעתכם, כי השבוע פרסמה נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנחיות מעודכנות למעסיקים בנוגע לאופן עריכת דו"ח שנתי המפרט את פערי השכר הממוצע בין גברים ונשים בהתאם לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996.

כזכור, החובה לערוך ולפרסם דו"ח פערי שכר חלה על כל מעסיק שמעסיק מעל 518 עובדים, וכן על מעסיקים מסוימים שמוטלת עליהם חובה לפי חיקוק לפרסם מידע או לדווח על שכר של עובדים ונושאי משרה (לדוגמה: גופים המתוקצבים על ידי המדינה וגופים ציבוריים, בהם עמותות, חברות לתועלת הציבור וחברות הכפופות לחובת דיווח לפי תקנות ניירות ערך).

• לעדכון שפרסמנו בנושא בחודש אוגוסט 2020 >> לחצו כאן

בחודש מאי 2021 פרסמה נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנחיות ראשונות ביחס לאופן עריכת הדו"חות.

• לעדכון שפרסמנו בנושא בחודש יוני 2021 >> לחצו כאן

ההנחיות המעודכנות שפרסמה נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה השבוע כוללות למעשה את ההנחיות המקוריות מחודש מאי 2021, בתוספת מספר חידודים והמלצות ביחס לאופן עריכת הדו"חות. נפרט את עיקרם להלן:

1. על המעסיקים לערוך את הדו"חות ולפרסם את הדו"ח הפומבי עד תחילת חודש יוני ביחס לשנה הקלנדרית הקודמת.

2. בחישוב מכסת העובדים המועסקים לצורך עמידה בתנאי הסף של 518 עובדים, יש להתייחס לכלל העובדים שחלים עליהם דיני העבודה הנוהגים בישראל, שבינם לבין המעסיק התקיימו יחסי עובד-מעסיק ביום 31 בדצמבר בשנת הדיווח.

3. הנציבות ממליצה לקבוצת חברות בבעלות משותפת, להתייחס לכלל הישויות כמעסיק אחד לצרכי הדיווח. נציין, כי מטבע הדברים, להכרה בקבוצת החברות כישות אחת עשויות להיות השלכות נוספות.

4. על הדיווח לכלול את נתוני השכר של כלל העובדים שהועסקו בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הדיווח (גם אם הועסקו רק בחלק מהשנה, תוך נרמול לשנה מלאה).

5. הפילוח בדו"חות צריך לכלול את כל העובדים במקום העבודה. ככל שלא ניתן להציג פילוח של כל העובדים, יש לתת לכך הסבר בביאורים לדו"חות.

6. הנציבות ממליצה לציין את השכר החציוני במקום העבודה בהתאם לקבוצת פילוח בחלוקה לפי מגדר.

7. ביחס למסירת הודעה לעובד על אודות הקבוצה שאליה הוא משתייך בפילוח העובדים, הנציבות ממליצה למסור הודעה נפרדת (ולא במסגרת תלוש השכר). ניתן לצרף את ההודעה לתלוש השכר.

8. הנציבות ממליצה להציג בנפרד חלוקה לאחוזים של העובדים והעובדות המשתייכים ל-20% המשתכרים הגבוהים ביותר (ברוטו), בפילוח מגדרי.

9. לבסוף, הנציבות ממליצה למעסיקים שקיימים אצלם פערי שכר, לאמץ תוכנית פנימית לצורך יישום תהליך של שינוי הדרגתי ומותאם לצמצום הפערים, באופן המוצע בהנחיות.

אמנם הנחיות הנציבות הן בבחינת המלצות, אולם יש לראות בהן לכל הפחות קו מנחה ביחס לאופן עריכת הדו"חות.

• להנחיות המעודכנות שפורסמו על ידי נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה >> לחצו כאן

מעסיקים המבקשים להיערך לקראת עריכת הדו"חות לשנת 2022, שמועד פרסומם כאמור עד תחילת יוני 2023, או מעוניינים לבחון יישום תוכנית פנימית כאמור, מוזמנים לפנות לקבלת ייעוץ פרטני.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה,
 
מחלקת דיני עבודה
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +