הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

החלטת ממשלה ופרסום טיוטת צווים בעניין תמחור פחמן

מרכז מדיה

החלטת ממשלה ופרסום טיוטת צווים בעניין תמחור פחמן

19 ספטמבר 2021

לקוחות וידידים יקרים,

ביום 1 באוגוסט 2021 אושרו על ידי הממשלה חוק התקציב והתוכנית הכלכלית לשנים 2021 ו-2022 (חוק ההסדרים), ובמסגרתם אושרה החלטה מס' 286 לתמחור פליטות גזי חממה (להלן: החלטת הממשלה), וזאת באמצעות העלאת שיעורי הבלו ושיעורי מס הקנייה על סוגים שונים של דלק (שיפורטו להלן), במתווה מדורג החל מיום 1 בינואר 2023 עד לתחילת שנת 2028, מועד שבו שיעורי המס האמורים יפנימו באופן מלא את העלויות החיצוניות של פליטות הפחמן.

לנוסח החלטת הממשלה >> לחץ כאן.

במסגרת יישום החלטת הממשלה, פורסמו להערות הציבור תיקונים מוצעים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו), התשס"ה-2005 ולצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017, המיישמים עלייה מדורגת בשיעורי הבלו ומס הקנייה ומביאים בכך לידי ביטוי את מנגנון תמחור הפחמן.

לנוסח טיוטת צו הבלו על דלק >> לחץ כאן.

לנוסח טיוטת צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין >> לחץ כאן.

ניתן להגיש הערות לטיוטות הצווים עד ליום 30 בספטמבר 2021, בקישור >> לחץ כאן

בהתאם לטיוטות הצווים האמורים, שיעורי הבלו ושיעורי מס הקנייה בש"ח לטון לגבי כל אחד מסוגי הדלק המפורטים להלן, יהיו כדלקמן:

סוג הדלק/שנה

2023

2024

2025

2026

2027

2028 ואילך

גז טבעי

29 45 65 91 126 170

גפ"ם

158 205 266 345 448 582

מזוט  0.5%

79 163 271 412 595 833

מזוט 1%

867 951 1,059 1,200 1,383 1,621

פחם

131 167 214 274 353 456

פטקוק

92 151 227 327 457 625

 

החלטת הממשלה כוללת קביעות נוספות ביחס לתמחור פחמן כדלקמן: (א) צוות ברשות אגף התקציבים במשרד האוצר ימליץ על מנגנונים לעידוד התייעלות באנרגיה והקלה על שכבות חלשות במעבר לאנרגיה ירוקה בתוך 6 חודשים; (ב) תובא לאישור הממשלה תוכנית לאומית רב שנתית להתייעלות אנרגטית למגזר העסקי בדגש על התעשייה בסך 350 מיליון ₪ מתקציב משרד האנרגיה, וזאת בתוך 60 ימים; (ג) יוקם מנגנון לגילום עלות הפחמן על הטמנה ושריפת פסולת מעורבת בתוך 12 חודשים, ו- (ד) תבחן המשמעות של פיתוחים טכנולוגיים עתידיים לצמצום פליטות פחמן.

האמור לעיל נועד להציג את ההחלטה וטיוטות הצווים הרלבנטיים ואינו בבחינת חוות דעת או ייעוץ משפטי. נשמח לעמוד לרשותכם לשאלות והבהרות בנושא.

מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים  
הרצוג פוקס נאמן

 

ד"ר רות דגן | שותפה
ראש מחלקת איכות סביבה ושינוי אקלים

daganr@herzoglaw.co.il  

חפשו לפי +