הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

הוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול סיכונים

מרכז מדיה

הוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול סיכונים

11 מאי 2020

רשות ניירות ערך פרסמה הוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול סיכונים אליהן חשופות קרנות נאמנות במטרה להוביל לקביעת נורמה לניהול סיכונים בקרנות

רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסמה ביום 6.5.20 הוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול סיכונים אליהן חשופות קרנות נאמנות, וזאת בהתאם לעלייה מתמדת בהיקף הסיכונים החלים על מנהלי הקרנות, הנובעת מתמורות שונות בשוק ההון.

כניסתו לתוקף של תיקון מס' 28 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 הביא לשינוי משמעותי בסיכונים החלים על קרנות הנאמנות, בין היתר, כתוצאה מהרחבת אפשרויות מנהלי הקרנות לרכוש מכשירים לא סחירים (כדוגמת מוצרי החלף "SWAP", וחוזים עתידיים). לכך, יש להוסיף שינויים משמעותיים נוספים בשוק ההון אשר הרחיבו את מגוון הנכסים הפיננסים הזמינים למנהלי הקרנות (לדוגמא, מעולמות הסייבר והדיגיטל), הטומנים בחובם סיכונים חדשים.

בהתאם לכך, לעמדת הרשות, נדרשים מנהלי הקרנות בגיבוש נהלים ותהליכים שמטרתם ניהול סיכונים מושכל נוכח האתגרים החדשים העומדים בפניהם. בין היתר, מנהלי הסיכונים בקרנות הנאמנות נדרשים לבצע הערכה מלאה ומגובה של מגוון הסיכונים – פיננסים, תפעוליים ואחרים – המאפיינים את סביבת פעילות הקרן.

ההוראה מפרטת אמות מידה בנושאי עקרונות לניהול סיכונים ותרבות ניהול סיכונים, מבנה ארגוני, מיפוי סיכונים ותהליך ניהול הסיכונים, סיכון נזילות, סיכון שוק, סיכוני אשראי וכן סיכונים תפעוליים ותיעוד. מטרתה היא לקבוע אמות מידה בסיסיות לאופן שבו נדרש מנהל הקרן לקיים הליך ניהול סיכונים שלם ומקצועי בקרנות הנאמנות שבניהולו, ולהוביל לקביעת נורמה לניהול סיכונים בקרנות.

כך לדוגמא, במסגרת תהליך ניהול הסיכונים, נדרש מנהל הסיכונים לזהות ולמפות את כל הסיכונים המרכזיים אליהם חשופה קרן בודדת או קבוצת קרנות, לפי העניין, לרבות מיפוי מכלול הפעילויות היוצרות או עלולות ליצור חשיפה (לרבות שימוש במקורות מידע חיצוניים). כמו כן, נדרש מנהל הסיכונים לערוך תיעוד שוטף של פוזיציות "סוף היום" בהן הקרן נמצאת, באופן שיאפשר בקרה ובדיקה בדיעבד.

יצוין כי אין בהוראה כדי לגרוע מהוראות הדין שעוסקות בנושא, אלא רק להוסיף עליהן.

תחילתה של הוראה זו מיום 1 ביולי, 2020.

לנוסח המלא של ההוראה >> לחצו כאן

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בנושא זה, לרבות בעמידה בהוראות הדין העוסקות בנושא וכן בעמידה בהוראות אלו.

מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +