הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

גילוי מרוכז של מנגנוני ההגנה בשטרי נאמנות

מרכז מדיה

גילוי מרוכז של מנגנוני ההגנה בשטרי נאמנות

10 אוגוסט 2020

סגל רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסם עמדה משפטית לעניין אופן הגילוי בדבר מנגנוני ההגנה הקבועים בשטר הנאמנות לטובת המחזיקים, כחלק מתיאור התנאים המהותיים של שטר הנאמנות

סגל הרשות פרסם עמדה בעניין גילוי מרוכז של מנגנוני ההגנה בשטרי נאמנות, במטרה לייעל ולייצר בהירות גדולה יותר עבור ציבור המשקיעים באשר לאיכות מנגנוני   הקבועים בשטרי הנאמנות, באופן שיפשט את יכולת הערכה זו מתוך כלל המידע המוצג על ידי התאגידים במסמך ההצעה לציבור.

בדיקת סגל הרשות העלתה כי על אף שהשימוש במנגנוני הגנה לטובת מחזיקי תעודות ההתחייבות נעשה נפוץ יותר, עדיין קיים חוסר אחידות נרחב בין שטרי הנאמנות של אגרות החוב הנסחרות בשוק. לעמדת סגל הרשות, יש חשיבות בריכוז תמציתי של המידע הנוגע למנגנוני ההגנה הקיימים בשטר לטובת מחזיקי תעודות ההתחייבות, באופן שיאפשר להם להתמקד במנגנוני ההגנה המרכזיים בשטר, לשפר את יכולת ההשוואה בין תעודות התחייבות שונות, לאפיין נכון את הסיכונים הגלומים בהשקעה בתעודות ההתחייבות, ולתמחרן כראוי.

בהתאם לעמדת הרשות, על תאגיד המנפיק תעודות התחייבות לתאר בתשקיף או בדוח הצעת המדף (לפי העניין) באופן מרוכז וברור את מנגנוני ההגנה הקבועים בשטר הנאמנות לטובת המחזיקים, כחלק מתיאור התנאים המהותיים של שטר הנאמנות. על הגילוי להינתן בצורה טבלאית בהתאם לטבלה המצורפת לעמדת הרשות. הגילוי המרוכז בטבלאות יינתן בקשר עם התניות חוזיות, אמות מידה פיננסיות ועילות להעמדה לפירעון מיידי כפי שנכללו בשטר הנאמנות בפועל ביחס לסעיפים הכלולים בטבלאות.

לעמדת סגל הרשות >> לחצו כאן

נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחום, לרבות בקשר עם התאמת הגילוי והדיווחים של החברה בנוגע למנגנוני ההגנה בשטרי הנאמנות

מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון

חפשו לפי +